Разпореждане по дело №14286/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69564
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Кристиян Росенов Трендафилов
Дело: 20241110114286
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 13 март 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69564
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 167 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:КРИСТИЯН Р. ТРЕНДАФИЛОВ
като разгледа докладваното от КРИСТИЯН Р. ТРЕНДАФИЛОВ Гражданско
дело № 20241110114286 по описа за 2024 година
С Определение № 14837 от 05.04.2024 г. съдът е задължил ЧСИ Г Б, рег. № 722 към КЧСИ, в
1-седмичен срок от получаване на съобщението, да представи официално заверен препис от
цялото изп. д. 658/2016 г. и изп. д. 218/2019 г.
С писмо от 17.04.2024 г., постъпило в СРС на 30.04.2024 г., ЧСИ Г Б е посочил, че не бил
представен платежен документ, от който да се установи заплащане на такса на основание т.
8 ТТРЗЧСИ, поради което е поискано съдът да укаже на страните да представят платежен
документ за заплащане на такси в размер на 48.00 лв. с ДДС.
Настоящият съдебен състав приема, че молбата на ЧСИ Г Б е неоснователна, тъй като в
разпоредбите на ГПК не е предвиден текст, който да задължава съда да указва на страните
да внасят такси по ТТРЗЧСИ в случаи като настоящия. Същевременно, в ГПК изрично е
предвидено, че ако трето неучастващо в делото лице откаже да представи поискан му от
съда документ, за който е установено, че се намира у него, съдът му налага глоба и го
подканва да го представи. Касае се за извършено процесуално действие от съда, предвидено
в разпоредбите на ГПК в хода на разглеждане на спор по гражданско дело, за което съдът не
дължи даване на указания в посочения от частния съдебен изпълнител смисъл. В
разпоредбите на чл. 192, ал. 1 ГПК е установено задължение за третото лице да представи
документа и при неизпълнение съдът налага глоба на основание чл. 87 ГПК. Текста на чл. 87
ГПК е императивен. Ето защо е и константна съдебната практика, че в случаи като
настоящия, ако частният съдебен изпълнител не представи изисканите от съда документи,
намиращи се у него, следва да му бъде наложена глоба съгласно ГПК.
Ето защо на ЧСИ Г Б следва да бъде предоставена последна възможност в 3-дневен срок от
съобщаването да представи официално заверени преписи от цялото изп. д. 658/2016 г. и изп.
д. 218/2019 г., с изричното предупреждение, че ако не представи поисканите заверени
преписи ще му бъде наложена глоба в максимално предвидения в закона размер, тъй като
това би била единствената причина за отлагане на делото.
Така мотивиран,
1
РАЗПОРЕДИ:
ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл. 192 ГПК, ЧСИ Г Б, рег. № 722 към КЧСИ, в 3-
дневен срок от съобщаването, да представи официално заверен препис от цялото изп. д.
218/2019 г. и изп. д. 218/2019 г.
ПРЕДУПРЕЖДАВА ЧСИ Г Б, на основание чл. 192, ал. 3 ГПК, че ако не представи
поисканите заверени преписи в указания срок ще му бъде наложена глоба в максимално
предвидения в закона размер, като отделно от това указва на ЧСИ Г Б, че носи отговорност
и пред страната за евентуално причинените й вреди.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати незабавно на ЧСИ Г Б за изпълнение.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2