Решение по дело №37727/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 26 май 2023 г.
Съдия: Мария Илчева Илиева
Дело: 20221110137727
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 13 юли 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 8720
гр. София, 26.05.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 178 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и четвърти април през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:МАРИЯ ИЛЧ. ИЛИЕВА
при участието на секретаря СВЕТОСЛАВА В. ОГНЯНОВА
като разгледа докладваното от МАРИЯ ИЛЧ. ИЛИЕВА Гражданско дело №
20221110137727 по описа за 2022 година
Предявен е осъдителен иск с правно основание чл. 405 от КЗ вр. с чл. 99 от ЗЗД от
ищеца „З.“ ЕООД срещу ответника „З.А.Д.А.“ АД, за осъждане на ответника да заплати на
ищеца сумата в размер на 1375,15 лева, представляваща застрахователно обезщетение по
имуществена застраховка „Каско“ по претенция № ... от 18.10.2021 г. за претърпени
имуществени вреди на моторно превозно средство лека автомобил марка Ауди, модел А6,
рег. № ..., обективирана в застрахователна полица № ..., сключена между „Р.“ ЕООД,
представлявано от В.В. и ответника ЗАД „А.“ АД, вследствие на настъпило застрахователно
събитие на 15.10.2021 г., при което са причинени щети на МПС марка Ауди, модел А6
ALLROAD, с рег. № ..., ведно със законната лихва, считано от дата на подаване на
исковата молба – 12.07.2022 г. до окончателно изплащане, което вземане е прехвърлено в
полза на ищеца с договор за продажба и прехвърляне на вземания, за която ответникът е бил
уведомен.
Ищецът чрез упълномощения си процесуален представител адв. Х. Х., твърди, че „Р.“
ЕООД, представлявано от В.В., е собственик на МПС марка Ауди, модел А6 ALLROAD, с
рег. № .... Сочи, че по отношение на лекия автомобил, на 15.10.2021 г. е настъпило
застрахователно събитие, за което пред ответника била заведена претенция за изплащане на
застрахователно обезщетение. Твърди, че към дата на събитието лекият автомобил е
застрахован по имуществена застраховка „Каско на МПС“ при ответника. Излага, че
вследствие на ПТП върху автомобила са нанесени щети, които били ремонтирани в сервиз
на ищцовото дружество. Твърди, че вземането за изплащане на застрахователното
обезщетение по претенцията му е прехвърлено съгласно Договор за продажба и прехвърляне
на вземане, за което ответникът бил уведомен. Поддържа, че във връзка с ремонтирането на
1
щетите до ответника е изпратена проформа-фактура на стойност 5932,93 лева с вкл. ДДС. За
ремонтирането на щетите, била издадена и фактура № 0000002964/07.06.2022 г., като на
06.07.2022 г. ответникът извършил частично плащане в размер на 4557,78 лева. С оглед
изложеното претендира разликата от 1375,15 лева, която не е платена. Моли за уважаване на
предявения иск. Претендира разноски. Представя списък по чл. 80 от ГПК. Не
възразява за разноските на насрещната страна. Възразява, че държавна такса за
обратен иск не се дължи, тъй като такъв не е бил приет за разглеждане в
производството.
В срока за отговор на исковата молба по чл. 131 от ГПК, такъв е постъпил от
ответника, с който предявеният иск се оспорва. Сочи, че с изплатената на 06.07.2022 г. сума
в размер на 4557,78 лева са обезщетени вредите, причинени на л.а. марка „Ауди“, модел „А6
Олроуд“, с рег. № ..., в резултат на ПТП от 15.10.2021 г. Оспорва претенцията на ищеца за
доплащане на сумата от 1375,15 лева като необосновано завишена. Поддържа, че
изплатената сума е формирана на база експертна оценка на застрахователя при съобразяване
на обстоятелството, че към дата на сключване на застрахователния договор, застрахованият
автомобил е бил на възраст 15 години и 96 дни. В условията на евентуалност, твърди, че е
налице тотална щета, като в случай, че се установи такава развива съображения, че
вземането на ищеца не е изискуемо, доколкото не е представено удостоверение за
дерегистрация на автомобила. Моли предявеният иск да бъде отхвърлен. Претендира
разноски. Представя списък по чл. 80 от ГПК. Не възразява за прекомерност на
разноските на ищеца.
Третото лице-помагач на страната на ответника ЗД „Б.И.“ АД прави искане
предявеният иск да бъде отхвърлен.
Съдът, след като взе предвид доводите на страните и след оценка на събраните
по делото доказателства, при спазване на разпоредбата на чл. 235 от ГПК, намира от
фактическа и правна страна следното:
Предявен е осъдителен иск с правно основание чл. 405 от КЗ във вр. с чл. 99, ал. 1 от
ЗЗД, по който в тежест на ищеца е да докаже възникване на валидно застрахователно
правоотношение; настъпване в срока на застрахователното покритие на застрахователно
събитие, за което застрахователят носи риска, причинна връзка между застрахователното
събитие и настъпилите вреди и техния размер; прехвърляне на вземането на ищеца с
Договор за продажба и прехвърляне на вземане, за което длъжникът е уведомен от
първоначалния кредитор.
В тежест на ответника е да докаже положителния факт на плащане на обезщетението;
възраженията, наведени с отговора, в частност да обоснове наличие на тотална щета.
Сочените предпоставки за уважаване на иска съдът счита за установени безспорно от
събраните по делото доказателства.
Между страните не е спорно, поради което и с определението от 13.12.2022 г., в
което е обективиран проекта за доклад по делото, по реда на чл. 146, ал. 1, т. 4 от ГПК са
2
отделени като безспорни и ненуждаещи се от доказване обстоятелствата, че л.а. марка Ауди,
модел „А6“ ALLROAD, с рег. № ..., към дата на ПТП е бил застрахован при ответника ЗАД
„А.“ АД по застраховка „Каско“, обективирана в застрахователна полица № ..., че вземането
на „Р.“ ЕООД, представлявано от В.В., е прехвърлено в полза на ищеца с Договор за
продажба и прехвърляне на вземане, за което ответникът е уведомен, както и че ответникът
е извършил плащане в размер 4557,78 лева. Между страните не е спорен и механизмът на
ПТП, тъй като процесуалният представител на ищеца, както и на третото лице – помагач,
заявяват, че не оспорват факта, че ПТП се е осъществило по начина, описан в исковата
молба, поради което с определение от 24.04.2023 г. това обстоятелство също е отделено за
безспорно по реда на чл. 146, ал. 1, т. 4 от ГПК.
Спорен по делото е единствено въпросът погасил ли е ответникът с плащането от
4557,78 лева цялата дължима сума на правоимащото лице.
От изслушаното и прието по делото заключение на САТЕ, изготвена от инж. Й. Й., на
което съдът дава вяра като обективно и безпристрастно, кореспондиращо със събраните по
делото писмени доказателства, се установява, че увредени вследствие на ПТП по лекия
автомобил „Ауди“ са задна броня, заден десен панел, десен стоп, задна броня, защита от
удар, заден капак, горна лайсна, уплътнител за заден капак, предна броня, решетка за
радиатор, преден капак, десен фар, дясна решетка в предна броня, преден десен калник,
външен десен водач на задна броня, капак на задна броня, задно дясно гърне, спойлер за
задна броня, решетки за въздух и надписи, както всички вреди по автомобила с в причинна
връзка с механизма на ПТП. Според заключението на вещото лице, стойността на
увредените детайли по средни пазарни цени към датата на ПТП е в размер на 6327,59
лева, като не е налице тотална щета, тъй като стойността, необходима за възстановяване на
лекия автомобил, е в размер на 65,293 % от неговата действителна стойност, определена от
експерта на 9691 лева. Сумата, равняваща се на стойността на увредените детайли по средни
пазарни цени към датата на ПТП следва да се намали с платеното от застрахователя
обезщетение в размер на 4557,78 лева и разликата в размер на 1769,81 лева се дължи на
частния правоприемник на застрахованото лице, на основание чл. 405, ал. 1 от КЗ.
Ето защо, тъй като исковата претенция е в рамките на заявената сума, искът следва да
бъде уважен в пълния предявен размер от 1375,15 лева ведно със законната лихва, считано
от дата на предявяването му – 12.07.2022 г. до окончателното изплащане на вземането.

По разноските:
При този изход на спора, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ищецът има право на
разноските в производство. Същият е сторил разходи за държавна такса в размер на 55,01
лева (л. 6) , 300 лева– депозити за вещо лице (л. 59), както и разноски за адвокат в размер на
330 лева, платените в брой по договор за правна защита и съдействие № 50 от 08.07.2022 г.,
който служи за разписка за получаване на описаната сума, съгласно т. 1 от Тълкувателно
решение № 6/2012г. от 06.11.2013г. на ОСГТК на ВКС.
3
Ето защо, на ищеца, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да се присъди общо
сумата от 685,01 лева.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „З.А.Д.А.“ АД, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление в ..., да
заплати на „З.“ ЕООД, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление в ..., на основание чл.
чл. 405 от КЗ вр. с чл. 99 от ЗЗД, сумата в размер на 1375,15 лева, представляваща
застрахователно обезщетение по имуществена застраховка „Каско“ по претенция № ... от
18.10.2021 г. за претърпени имуществени вреди на моторно превозно средство лек
автомобил марка „Ауди“, модел „А6“, рег. № ..., обективирана в застрахователна полица №
..., сключена между „Р.“ ЕООД, представлявано от В.В. и ответника ЗАД „А.“ АД,
вследствие на настъпило застрахователно събитие на 15.10.2021 г., при което са причинени
щети на МПС марка Ауди, модел А6 ALLROAD, с рег. № ..., ведно със законната лихва,
считано от дата на подаване на исковата молба – 12.07.2022 г. до окончателно
изплащане, което вземане е прехвърлено в полза на ищеца с договор за продажба и
прехвърляне на вземания, за която ответникът е бил уведомен.
ОСЪЖДА „З.А.Д.А.“ АД, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление в ..., да
заплати на „З.“ ЕООД, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление в ..., на основание чл.
78, ал. 1 от ГПК, сумата от 685,01 лева – разноски за тази инстанция.
Решението е постановени при участието на ЗД „Б.И.“ ЕИК ..., като трето лице—
помагач на страната на ответника „З.А.Д.А.“ АД, ЕИК ....
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Софийски градски съд в
двуседмичен срок от връчването му на страните.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4