Протокол по дело №8433/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 12969
Дата: 26 май 2023 г. (в сила от 26 май 2023 г.)
Съдия: Ивета Венциславова Иванова
Дело: 20231110108433
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 17 февруари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта


ПРОТОКОЛ
№ 12969
гр. София, 22.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 51 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и втори май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ИВЕТА В. ИВАНОВА
при участието на секретаря ДИАНА АЛ. ИВАНОВА
Сложи за разглеждане докладваното от ИВЕТА В. ИВАНОВА Гражданско
дело № 20231110108433 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 10:11 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ[фирма] - редовно призован, се представлява от адв. Д., с
пълномощно по делото.
ОТВЕТНАТА СТРАНА С.о. - редовно призована, се представлява от
юрк. М.Р., с пълномощно от днес.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й. Д. Й. - редовно призован, се явява.
СВИДЕТЕЛЯТ А. А. Ц. - редовно призован, се явява.
По хода на делото:
СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на
делото в днешното съдебно заседание, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Същото е докладвано с определение на съда от 26.03.2023 г.
Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ищцовото дружество
от 06.04.2023 г., с приложен към същата снимков материал на процесния
автомобил във връзка с указанията, дадени от съда с определението от
26.03.2023 г.
1
ДОКЛАДВА постъпило по делото заключение от 12.05.2023 г. по
допуснатата съдебно-автотехническа експертиза, депозирано от вещото лице
в срока по чл. 199 ГПК.
адв. Д.: Поддържам исковата молба така, както е подадена, ведно с
твърденията и приложените доказателства към нея. Нямам възражения по
проекта за доклад. Нямам доказателствени искания на този етап.
юрк. Р.: Поддържам отговора на исковата молба. Нямам възражения по
проекта за доклад. Във връзка с представените от ищеца снимки, моля да се
отбележи обстоятелството, че видно от същите, джантите, които са снимани
при сключването на застрахователния договор са различни от тези, за които
се твърди, че са увредени при настъпване на пътнотранспортното
произшествие.
адв. Д.: Уточнявам, че снимките, които докладвахте, приложени към
молбата, са снимките на процесния автомобил, направени при огледа му във
връзка с процесното пътнотранспортно произшествие.
Съдът, предвид липсата на проведено оспорване от страните
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА за окончателен проекта за доклад по делото, обективиран в
определението от 26.03.2023 г.
ПРИЛАГА по делото снимковия материал, приложен към молбата на
ищеца от 26.03.2023 г.
ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по съдебно-
автотехническата експертиза.
СНЕ САМОЛИЧНОСТТА на вещото лице, както следва:
ВЕЩОТО ЛИЦЕ - Й. Д. Й., на 43 г., българин, български гражданин,
неосъждан, без дела и родство със страните по делото.
ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателна отговорност по чл. 291 НК, вещото
лице обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.
Вещото лице Й., разпитан каза: Поддържам заключението.
На въпроси на страните и на съда, вещото лице отговори: Определил
съм нормовремената, необходими за демонтаж и монтаж, с оглед обемната
практика, която имам във връзка с изготвяне на заключенията. Сами по себе
2
си нормовремената не се различават и от тези, отразени във фактурата, като
разлика е само в стойността на сервизния час, като стойността на сервизния
час е 97,20 лева без ДДС, което е в пъти по-висока стойност от средната
пазарна цена, откъдето идва и разликата между изплатеното обезщетение и
средните пазари цени в заключението. Има фактура, в която е посочено, че
нормовремето за смяна на лагера на колелото е 35 АВ (AW) единици, като
всяка едно АВ (AW) единица е равна на 5 минути, което означава, че този
лагер на колелото е сменен за 2,9 часа, това е съгласно сметката, издадена от
сервиза, извършил ремонта, а аз в заключението съм сложил 3,5 часа, което е
повече като продължителност. Съгласно заключението, всички операции като
дейности, които са описани, са били необходими да бъдат извършени за
отстраняване на повредите. В случая се касае за официален сервиз на марката,
поради което стойността е в пъти по-висока от средните пазарни цени, на
друго място сумата би била много по-ниска. Посочил съм дължимата сума с
ДДС и без ДДС. Уточнявам, че тази крайна сума от 1206,25 лева с включено
ДДС касае стойността за отстраняване на всички повреди, както на джантата,
така и на лагера на задно дясно колело. Застрахованите лица могат да
използват сервиз по техен избор, за да отремонтират превозното средство.
СТРАНИТЕ /поотделно/ - Нямаме повече въпроси. Да се приеме
заключението.
Съдът намира, че в заключението си вещото лице е дало обоснован
отговор на поставените му задачи, както и на допълнително формулираните в
днешното заседание, поради което и с оглед липсата на проведено оспорване
от страните
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението по съдебно-
автотехническата експертиза.
На вещото лице Й. Й. да се изплати възнаграждение в размер на сумата
от 350 лева от внесения депозит, за което да се издаде разходен касов ордер.
Издаде се един брой РКО.
Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел.
СНЕ самоличността на свидетеля, както следва:
А. А. Ц. – на 29 години, българин, български гражданин, неосъждан,
3
неженен, без дела и родство със страните.
Съдът ПРЕДУПРЕДИ свидетеля за наказателната отговорност по чл.
290, ал. 1 НК.
Свидетелят обеща да каже истината.
Свидетелят, разпитан, каза: Нямам спомен през 2021 г. да съм заявявал
обезщетение към застрахователи. Аз управлявам лек автомобил „Ауди RS 3“.
Не си спомням през 2021 г. какъв автомобил съм управлявал. Не си спомням
за пътнотранспортно произшествие през 2021 г. Познавам много хора, не мога
да се сетя по имена дали познавам Г.Г.Г.. Предявявал съм искания към
различни застрахователи във връзка с обезщетения за вреди, понеже съм имал
няколко автомобила. Управлявал съм доста автомобили, тъй като бизнесът ми
е свързан с това нещо. Нямам спомен да съм управлявал процесния
автомобил.
Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля приложения по делото снимков материал
на процесното МПС.
Свидетелят Ц.: Не помня да съм управлявал посочения от Вас
автомобил. Имам фирма, която се занимава с управление на автопаркове и
имаме договори с различни фирми. Попадал съм в много дупки, но нямам
спомен точно къде съм попадал в дупка. Не си спомням за лице Георги
Гергов.
Съдът, по искане на ищцовата страна, ПРЕДЯВИ на свидетеля
приложеното на лист 18 от делото искане за оценка на вреди.
Свидетелят Ц.: Аз съм подписал този документ. Нямам спомен за
конкретни автомобили и номера, казах вече, че съм имал пътнотранспортни
произшествия чрез попадане в дупки, не си спомням, дали е било през 2021 г.,
не си спомням и къде се намира улица „Ж.“. Когато претърпим инцидент с
чужд автомобил уведомяваме собствениците. Понякога собствениците са ми
служебно познати, друг път не, но принципно когато претърпя
пътнотранспортно произшествие с такъв автомобил, аз само уведомявам
собственика, служителя или ползвателя, който е там в момента. Не си
спомням за пътнотранспортно произшествие в кв. Симеоново с пропадане в
дупка. Моля да ми бъде изплатено възнаграждение за явяването ми в
днешното съдебно заседание.
4
Страните поотделно (нямаме повече въпроси).
С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
За явяването на свидетеля А. Ц. за разпит в днешното съдебно заседание
да се изплати сумата от 25 лева от внесения депозит, за която да се издаде
разходен касов ордер.
Издаде се един брой разходен касов ордер.
Съдът ОСВОБОДИ свидетеля от залата.
адв. Д.: С оглед показанията на така разпитания свидетел, моля да бъде
призован като свидетел собственикът на процесното моторно превозно
средство. Лицето се казва Г.Г.Г., с ЕГН **********, като моля да бъде
направена и служебна справка за адреса и работодателя на същия, като
съответно, съгласно данните от нея да бъде призован за следващо съдебно
заседание.
юрк. Р.: Възразявам срещу така направеното искане, тъй като от данните
по делото е видно, че искането за оценка на вредите по процесния автомобил
е направено от днес разпитания свидетел.
Съдът, като взе предвид, че направеното в днешното заседание искане
от процесуалния представител на ищцовата страна е във връзка с разказаното
от днес разпитания свидетел, че не си спомня нищо за процесното
пътнотранспортно произшествие, както и с оглед твърденията и данните, че
собственик на автомобила е трето за процеса лице, а именно лицето, по
отношение на което е направеното искане за разпит на свидетел, счита, че
доказателственото искане е относимо за изясняване на фактическата
обстановка по делото и направено в срока по чл. 147 ГПК, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА по искане на ищеца събиране на гласни доказателства чрез
разпит като свидетел на лицето Г.Г.Г., при режим на призоваване.
ДА СЕ НАПРАВИ служебна справка от НБДН, с данни за последно
регистрираните постоянен и настоящ адрес на свидетеля, от които същият да
бъде призован.
ОПРЕДЕЛЯ депозит за явяване на свидетеля в размер от 25 лева,
5
вносим от ищеца в едноседмичен срок от днес.
СТРАНИТЕ /поотделно/: Нямаме други доказателствени искания.
За събиране на допуснатото доказателство, съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 25.09.2023 г. от 10:00 часа, за която
дата и час страните са уведомени в днешното съдебно заседание и призовки
няма да получават.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ свидетелят, след представяне на доказателство за
внесен депозит и след изготвяне на служебна справка относно адресите му.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:40
часа.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
Секретар: _______________________
6