Решение по дело №843/2022 на Районен съд - Ямбол

Номер на акта: 143
Дата: 31 март 2023 г.
Съдия: Светла Рускова Димитрова
Дело: 20222330100843
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 28 март 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта


РЕШЕНИЕ
№ 143
гр. Ямбол, 31.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ, IV СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и шести януари през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:Светла Р. Димитрова
при участието на секретаря Т. С. К.
като разгледа докладваното от Светла Р. Д. Гражданско дело №
20222330100843 по описа за 2022 година
Воден от изложеното , ЯРС
РЕШИ:
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М. Г. Г. с ЕГН ********** от
гр.Я., *** и Д. С. Г. с ЕГН ********** от гр.Я., ***, сключен с акт №
***/17.10.2009г. на Община Я., като дълбоко и непоправимо разстроен,
настъпил по вина на двамата съпрузи.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените
от брака малолетни деца М. Д. Г., родена на *** и Г. Д. Г., родена на *** на
майката М. Г. Г., като на бащата Д. С. Г. предоставя право на лични контакти
с децата, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 9.00ч. до 18ч.
на следващия неделен ден с преспиване, както и един месец през лятото,
когато майката не е в платен годишен отпуск.
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата М. Д. Г. и Г. Д.Г. да бъде на
адреса на майката – гр.Я., ***
ОСЪЖДА Д. С. Г. да заплаща на М. Г. Г. в качеството й на майка и
1
законен представител на малолетните деца М. Д. Г., родена на *** и Г. Д. Г.,
родена на ***. месечна издръжка съответно, за детето М. Г. Г. в размер на
250лв., а за детето Г. Д. Г. в размер на 200лв., считано от влизане на
решението в сила ведно със законната лихва за забава за всяка просрочена
вноска до настъпване на обстоятелства водещи до изменение или
прекратяване на издръжката.
ОСЪЖДА на осн.чл.57,ал.2 от СК М. Г. Г. да заплаща на Д. С. Г.
месечен наем за ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Я., *** в
размер на 280,85лв., ведно със законната лихва за забава, считано от влизане
на решението в сила, като искът за разликата до 380лв., отхвърля, като
неоснователен.
ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата да носи
предбрачното си фамилно име – Х.
ОСЪЖДА Д. С. Г. да заплати държавна такса върху определените
издръжки в размер на 666,00лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-Я. в двуседмичен
срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Ямбол: _______________________
2