Закон за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 1 ноември 1996г., изм. ДВ. бр.41 от 10 април 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 декември 1998г., доп. ДВ. бр.18 от 26 февруари 1999г., изм. ДВ. бр.20 от 14 март 2000г., изм. ДВ. бр.41 от 24 април 2001г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 април 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 октомври 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 5 юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 март 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 юни 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 9 октомври 2012г., изм. ДВ. бр.12 от 13 февруари 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018г., изм. ДВ. бр.52 от 9 юни 2020г., изм. ДВ. бр.84 от 6 октомври 2023г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) С този закон се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите, както и изисквания за извършването на дейност като самостоятелен обект.

Чл. 2. (1) Стоковата борса е организиран пазар на определено място, на което са създадени условия за сключването на борсови сделки със стоки между търговци чрез посредничеството на брокери в определени часове и по предварително и публично оповестен ред. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Стокова борса се създава и организира само като акционерно дружество съгласно изискванията на глава четвърта.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) За извършване на дейност като стокова борса се изисква да е получен лиценз при условията и по реда на този закон.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Стоковото тържище е място за търговия на едро с налични храни и цветя.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) За извършване на дейност като стоково тържище се изисква регистрация при условията и по реда на този закон.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 41 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Пазарът на производителите е място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, където стоката от земеделски производители може да се манипулира, окачествява, етикетира и партидизира за по-нататъшна продажба на вътрешния пазар или за износ.

(2) За извършване на дейност като пазар на производителите се изисква регистрация при условията и по реда на този закон.

Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Не се допуска извършването на търговски сделки на едро с налични храни и цветя на места, различни от тези по чл. 3, ал. 1, чл. 3а, ал. 1 и чл. 3в, с изключение на търговия:

1. в търговски обект, представляващ магазин или вериги от магазини за самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) при директни доставки от и за преработвателно предприятие;

3. (нова - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) при продажби на собствена продукция от мястото на производството.

Чл. 3в. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г., в сила от 09.06.2020 г.) Самостоятелен обект е място, което е обособено като склад за търговия на едро с налични храни и цветя, различно от това по чл. 3 и 3а, където търговията с храни се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по чл. 26 от Закона за храните, а търговията с цветя - от името и за сметка на търговеца.

(2) За извършване на дейност като самостоятелен обект се изисква уведомление при условията и по реда на този закон.

Глава втора. УСТРОЙСТВО НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Създава се Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, наричана по-нататък "комисията". Тя е държавен орган към Министерския съвет за регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите.

Чл. 5. (1) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г.) За финансиране дейността на комисията се набират средства от:

1. таксите, събирани от комисията;

2. глобите и имуществените санкции, събирани по реда на глава шеста.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Средствата по ал. 2 постъпват в бюджета на комисията и се разходват за подпомагане на дейността ѝ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г.).

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Комисията се състои от председател и двама членове. Те се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и имат мандат пет години. Изискванията за заемане на длъжности в комисията, както и нейната структура се определят с правилник за устройството и дейността на комисията, приет от Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Дейността, структурата и организацията на работата на администрацията на комисията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г.) Председателят, членовете на комисията и нейните служители са длъжни да пазят търговските тайни, които са им станали известни във връзка с изпълнението на техните функции.

(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Председателят на комисията представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността ѝ.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г.) Председателят и членовете на комисията се освобождават или правомощията им се прекратяват при:

1. извършено грубо нарушение на закона;

2. извършено умишлено престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;

3. невъзможност да изпълняват задълженията си повече от шест месеца;

4. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В случаите по ал. 1, както и при оставка или смърт, Министерският съвет назначава нов председател или член по предложение на министъра на икономиката за срок до края на първоначалния мандат.

Чл. 8. (1) Комисията:

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) контролира стоковите борси и техните членове, стоковите тържища, пазарите на производителите и самостоятелните обекти по чл. 3в за законосъобразното осъществяване на дейността им;

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) издава и отнема лицензите, предвидени в този закон;

3. (нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) регистрира стоковите тържища, пазарите на производителите и вписва обектите по чл. 3в, след получаване на уведомлението при условията и по реда, предвидени в този закон;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) налага принудителните административни мерки, предвидени в този закон;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) сезира компетентните държавни органи за предприемане на действия извън нейната компетентност;

6. (нова - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) дава задължителни предписания във връзка с прилагането на закона;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) решава други въпроси от нейната компетентност.

(2) Комисията има право да проверява всички лица, за които има данни, че нарушават закона.

(3) При осъществяване на контрола комисията има право:

1. на свободен достъп до служебните помещения на всички контролирани от нея лица, включително и на лицата по ал. 2;

2. да изисква документи и писмени обяснения от проверяваните лица;

3. да изпраща свои представители на заседанията на управителните и контролните органи на контролираните от нея лица.

(4) Всички данни и документи за нарушения на закона, които могат да разкрият самоличността на предоставилото ги лице, се предоставят от комисията на трети лица само с негово писмено съгласие, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл. 9. Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на комисията при осъществяване на нейните функции.

Чл. 10. (1) Комисията води регистри:

1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) за стоковите борси, за членовете на стокова борса и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса;

2. за стоковите тържища;

3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) за извършените регистрации за брокерска дейност;

4. (нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) за пазарите на производителите;

5. (нова - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) за самостоятелните обекти по чл. 3в.

(2) Министерският съвет приема наредба за подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите по ал. 1.

(3) За извършваните действия и за издаваните документи комисията събира такси в размери, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 11. Водените от комисията регистри са общодостъпни и всеки има право да ги преглежда и да получава преписи или извлечения от тях.

Чл. 12. (1) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от общия брой на членовете ѝ.

(2) Комисията взема решения с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете ѝ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Индивидуалните административни актове на комисията могат да се обжалват за законосъобразност по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Председателят на комисията:

1. организира и ръководи дейността на комисията;

2. свиква и ръководи заседанията на комисията;

3. представлява комисията;

4. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Председателят може да делегира на член на комисията изпълнението на отделни свои правомощия за определен срок.

Глава трета. ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И РЕГИСТРАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2011 Г.)

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) За създаване и извършване на дейност като стокова борса комисията издава лиценз.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) В заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:

1. данни за структурата на капитала съгласно изискванията на чл. 24;

2. проект на борсов правилник;

3. данни за помещенията и за техническото оборудване на стоковата борса;

4. устройствен правилник за борсовия арбитраж.

(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Лицензът по ал. 1 е безсрочен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Правата по лиценза по ал. 1 не подлежат на прехвърляне и/или преотстъпване освен в случаите на правоприемство по Търговския закон.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) В заявлението за регистрация на стоковото тържище се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:

1. проект на правилник за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище;

2. копие на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията, както и документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на стоковото тържище за търговия със съответните стоки и стокови групи;

3. официална скица - копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база, в които ще се извършва дейността;

4. общи условия на договор за наем на площи на територията на стоковото тържище;

5. документи, доказващи изпълнението на изискванията на ал. 6 към територията, на която е организирано стоковото тържище.

(6) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Изискванията към територията, на която е организирано стоковото тържище, са:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) стоковото тържище се организира върху урегулиран поземлен имот, с влязъл в сила подробен устройствен план;

2. имотът по т. 1 трябва да е ограден с масивна ограда, да е с осигурен транспортен достъп и най-малко с по едно паркомясто за товарни автомобили и едно паркомясто за леки автомобили за всеки търговски обект и да е с два портала за вход и изход;

3. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.)

4. стоковото тържище трябва да е изградено в съответствие с нормативните изисквания за продажбата на съответните групи стоки, които се търгуват на него, и

5. стоковото тържище трябва да разполага с изградени санитарни възли за персонала и посетителите.

(7) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) В заявлението за регистрация на пазар на производителите се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:

1. проект на правилник за организацията, дейността и охраната на пазара на производителите;

2. документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на пазара на производителите за търговия със съответните стоки и стокови групи;

3. официална скица - копие от застроителния и регулационен план за територията на пазара на производителите с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база, в които ще се извършва дейността;

4. общи условия на договор за наем на площи на територията на пазара на производителите;

5. декларация, че са налице изискванията по ал. 8.

(8) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Изискванията към територията, на която е организиран пазар на производителите, са:

1. ограден имот, покрит с твърда настилка;

2. осигурен транспортен достъп с два портала за вход и изход и достатъчно места за паркиране;

3. електрифициран и водоснабден имот с изпълнена вертикална планировка, осигуряваща оттичане на повърхностните води;

4. изградени санитарни възли за търговците и посетителите.

(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията следните документи, необходими за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса, за регистриране на стоково тържище или на пазар на производителите:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. устройствен акт съобразно вида на търговеца;

3. данни за внесения капитал съгласно изискванията на чл. 23.

(10) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Комисията се произнася по заявлението и приложенията към него в срок до един месец от получаването му. Заявителят се уведомява за взетото решение в 7-дневен срок.

(11) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Ако до изтичане на срока по ал. 10, изречение първо комисията не се е произнесла, смята се, че е налице мълчаливо съгласие.

(12) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Действието на регистрациите за стоково тържище и пазар на производителите е безсрочно.

(13) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) За регистрираните пазари на производителите и стокови тържища комисията издава удостоверение за регистрация в 7-дневен срок от произнасянето си или от изтичането на срока по ал. 10, изречение първо.

Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Съветът на директорите на стоковата борса, организаторът на стоковото тържище или организаторът на пазара на производителите, уведомяват комисията за всяка последваща промяна на заявените по чл. 14 обстоятелства в 14-дневен срок след настъпването им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Комисията отказва издаването на лиценз за извършване на дейност като стокова борса, когато:

1. не са спазени изискванията на този закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) лицето, което е упълномощено да управлява и да представлява стоковата борса, е:

а) в производство по несъстоятелност;

б) невъзстановен в правата си несъстоятелен;

в) осъдено за банкрут;

3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) борсовият правилник не отговаря на изискванията на закона;

4. начинът на търговия не осигурява равни условия на членовете за участие в нея;

5. не е осигурена възможност за контрол върху изпълнението на сключваните на стоковата борса сделки;

6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) в устава и борсовия правилник има разпоредби, които дават предимство на акционерите или членовете при участие в борсовата търговия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) В случаите по ал. 1 комисията уведомява заявителя и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не може да бъде повече от един месец.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Ако заявителят не отстрани несъответствията в срока по ал. 2, комисията отказва издаването на лиценз с писмено мотивирано решение.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) Комисията отказва вписването в регистъра и издаването на удостоверения за регистрация на стоково тържище или пазар на производителите при неспазване на поне едно от изискванията по чл. 14.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Комисията заличава от регистъра стоково тържище или пазар на производителите и обезсилва издаденото удостоверение при констатирано нарушение на поне едно от изискванията по чл. 14, ал. 5 - 8.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) В случаите на отказ по чл. 16 и 16а заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз или за регистрация незабавно след влизането в сила на решението за отказ или за заличаване от регистъра.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър извършваната дейност като стокова борса, след като ѝ бъде представен лиценза, издаден от комисията.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Комисията отнема издадения лиценз за стокова борса:

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) ако са представени неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

2. при системни нарушения на този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Ако след изтичане на едногодишен срок от учредяването борсата има по-малко от 50 членове, комисията дава 6-месечен срок за попълване на броя. Ако след изтичане на срока броят на членовете не е попълнен, комисията отнема лиценза.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) С решението за отнемане на лиценза комисията прекратява пълномощията на органите на стоковата борса и назначава един или няколко квестори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) От влизането в сила на решението за отнемане на лиценза на стоковата борса не могат да се сключват нови сделки, освен ако това е необходимо за изпълнение на вече сключени сделки.

(3) До назначаването на ликвидатор квесторът или квесторите упражняват правата и задълженията на съвета на директорите на стоковата борса.

Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза комисията незабавно изпраща копие от него на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър прекратяването на дружеството и за образуване на производство по ликвидацията му. В тези случаи комисията назначава ликвидатор и определя срока за извършване на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) Действието на регистрациите се прекратява с решение на комисията при преустановена дейност като стоково тържище или пазар на производителите, при писмено изразено желание от организаторите на стоковото тържище или пазара на производителите и в случаите по чл. 16а, ал. 2.

(2) Комисията служебно вписва прекратяването на дейността и обезсилва издаденото удостоверение.

Глава трета "а". УВЕДОМЛЕНИЕ (НОВА - ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2012 Г.)

Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) (1) За извършване на дейност като самостоятелен обект по чл. 3в търговецът подава писмено уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в 14-дневен срок от започване на дейността.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва ЕИК на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта и видовете стоки или стокови групи, с които се извършва търговия на едро.

(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:

1. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на търговския обект, в който ще се извършва дейността;

2. документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на търговския обект, в случаите, когато се извършва търговия на едро с цветя.

(4) Комисията изисква служебно от Българската агенция по безопасност на храните информация за обстоятелствата, вписани в регистъра по Закона за храните, в случаите, когато в търговския обект по чл. 3в се извършва търговия на едро с храни.

(5) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. устройствен акт съобразно вида на търговеца.

Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, уведомяват комисията за всяка последваща промяна на заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен срок след настъпването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.

Глава четвърта. СТОКОВИ БОРСИ

Раздел I. Учредяване и управление

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Стоковата борса е акционерно дружество с едностепенна система за управление, което има за единствен предмет на дейност създаването на организиран пазар по чл. 2, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Стоковата борса, изпълнителните членове на съвета на директорите и служителите на борсата не могат:

1. да извършват брокерска дейност;

2. да бъдат членове на борсата или да сключват договори с членове на борсата пряко или чрез свързани лица;

3. да сключват търговски сделки пряко или чрез свързани лица, освен ако това е необходимо за осъществяване дейността на борсата по чл. 2, ал. 1;

4. да предоставят избирателно или предварително търговска информация на членове на стоковата борса, на техните клиенти или на други заинтересувани лица освен в случаите, предвидени в борсовия правилник.

(3) Стоковата борса не формира печалба и не разпределя дивиденти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Приходите на стоковата борса се формират от такси, лихви и дарения.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Видът и размерите на таксите се определят в борсовия правилник.

(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Превишението на приходите над разходите на стоковата борса се установява в края на счетоводната година и средствата по него се внасят във фонд "Резервен" на акционерното дружество.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Средствата по фонд "Резервен" освен за целите по чл. 246, ал. 3 от Търговския закон се използват и за покриване на разходи, свързани с дейността на стоковата борса.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) За учредяване на стокова борса е необходимо заявителят да има внесен капитал в размер най-малко 250 хил. лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Най-малко 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз, а останалата част - при получаване на лиценза.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Акционер в стоковата борса не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от нейните акции, освен с разрешение на комисията.

Чл. 25. Стоковата борса издава само поименни акции с право на един глас.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) Стоковата борса прилага система за неприсъствена търговия при условия и по ред, определени с правила за търговия, подробно описани в борсовия правилник.

(2) Системата по ал. 1 трябва да гарантира:

1. равен достъп до пазарната информация и равни условия за участие в търговията на всички борсови членове;

2. автоматизирано сключване на борсовите сделки;

3. необратимост на сключените посредством системата борсови сделки;

4. електронна връзка със системите за клиринг и сетълмент;

5. непосредствено отчитане на сключените сделки;

6. незабавно оповестяване на въведените поръчки или котировки и сключените посредством системата сделки;

7. ефективен контрол и анализ на сключените сделки и въведените поръчки или котировки;

8. възможности за търгуване на всички борсови членове и за техническо поддържане и усъвършенстване;

9. съвременна защита на електронната система;

10. спазване на останалите изисквания на закона.

(3) Правилата за търговия съдържат:

1. изискванията, на които следва да отговарят борсовите членове за сключване на сделки на съответния борсов кръг;

2. условията, реда и сроковете за регистрация на борсовите членове като участници за съответната търговска сесия;

3. условията, реда и сроковете за временно или окончателно отстраняване на борсовите членове от участие в търговията;

4. конкретните процедури и изисквания относно провеждане на търговия посредством системата по ал. 1, както и условията за извършване на клиринг и сетълмент;

5. организацията на контрола върху търговията на съответния борсов кръг;

6. условията, реда и сроковете за получаване на пряк достъп на неучастващи в търговията лица до котировките, сключените сделки и друга пазарна информация в системата по ал. 1;

7. реда за разглеждане на спорове, свързани със сключването на сделките посредством системата по ал. 1 и тяхното изпълнение;

8. условията и реда за налагане на санкции на борсовите членове и/или брокери.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) За гарантиране на задълженията по борсови сделки с незабавно изпълнение стоковата борса открива специална банкова сметка, като редът за приемане и разпореждане с гаранционните вноски на борсовите членове се определя в борсовия правилник.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) За гарантиране на задълженията на страните по сключените фючърсни и опционни сделки стоковата борса създава клирингова къща или сключва договор със съществуваща клирингова къща. Устройството и правилата за дейността на клиринговата къща се определят с наредба на Министерския съвет. Член на клиринговата къща, наричан по-нататък "клирингов член", може да бъде всяко лице - търговец, който отговаря на изискванията, определени в наредбата.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Клиринговата къща създава гаранционен фонд за гарантиране на плащания по срочните борсови сделки. Всеки член на клиринговата къща внася в този фонд сума за гарантиране на сделките, за чието изпълнение отговаря, в размер, определен с нейния правилник. Условията и редът за формиране на гаранционния фонд и неговата дейност се определят с наредбата по ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Клиринговата къща се лицензира от комисията.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) В заявлението за издаване на лиценз се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:

1. проект на правилник на клиринговата къща; минималните изисквания към съдържанието на правилника се определят с наредбата по ал. 2;

2. данни за помещенията и за техническото оборудване на клиринговата къща.

(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Лицензът по ал. 4 е безсрочен.

(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Правата по лиценза по ал. 4 не подлежат на прехвърляне и/или преотстъпване освен в случаите на правоприемство по Търговския закон.

(8) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията следните документи, необходими за издаване на лиценз за клирингова къща:

1. уставът на дружеството;

2. данни за внесения капитал и за структурата му съгласно изискванията на чл. 26а;

3. актуално състояние с имената и адресите на лицата, които ще управляват и ще представляват клиринговата къща.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) Клиринговата къща е акционерно дружество с едностепенна система на управление, като не по-малко от 50 на сто от членовете ѝ са членове и акционери на борсата. Никой от членовете на клиринговата къща не може да ползва предимство пред останалите членове.

(2) За учредяване на клирингова къща е необходимо заявителят да има внесен капитал в размер най-малко 500 000 лв.

(3) Членове на клирингова къща, които не са членове и акционери на борсата, могат да бъдат финансови институции.

(4) Клиринговата къща:

1. издава само поименни акции с право на един глас;

2. не може да издава привилегировани акции;

3. не може да извършва търговски сделки, освен ако това е необходимо за осъществяване на дейността ѝ;

4. не формира печалба и не разпределя дивиденти;

5. не може да дава заеми или да дава обезпечения на трети лица;

6. не може да издава облигации;

7. не може да получава заеми при условия по-неблагоприятни от пазарните за страната.

(5) Съветът на директорите на клиринговата къща:

1. приема правилник за устройството и дейността на клиринговата къща;

2. приема и изключва членове на клиринговата къща;

3. организира и контролира плащанията по сключените сделки;

4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) налага санкции на членовете при условия и по ред, предвидени в устройствения ѝ правилник и в наредбата по чл. 26, ал. 2;

5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) упражнява всички други права, които са му предоставени съгласно закона, наредбата по чл. 26, ал. 2, устава и правилника;

6. приема решения и издава нареждания във връзка с упражняването на правата си.

(6) Клиринговата къща осигурява:

1. помещения с висока степен на сигурност;

2. система за финансов контрол, която да осигурява:

а) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) спазването на изискванията за капиталова адекватност на клиринговите членове съгласно наредбата по чл. 26, ал. 2;

б) контрол на паричните маржин депозити;

в) контрол на точното изпълнение на всички сделки;

г) опазване на тайната относно стоковите позиции;

3. условия за електронен трансфер на плащанията;

4. събиране и плащане на маржин депозитите според стойността на откритите позиции и изравняването им при промяна на пазарните цени;

5. поддържане на електронен регистър за гарантираните борсови сделки.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Съветът на директорите на стоковата борса:

1. изработва борсовия правилник;

2. осигурява спазването на закона, устава и борсовия правилник от участниците в борсовата търговия;

3. определя видовете стоки, търгувани на стоковата борса и преустановява временно или окончателно търговията с определени стоки при условията и по реда на борсовия правилник;

4. приема членове на стоковата борса и ги отстранява временно или окончателно от борсовата търговия при условията и по реда на борсовия правилник;

5. организира и контролира плащанията по сключените сделки;

6. приема решения и издава нареждания във връзка с упражняване на правата си;

7. налага санкции на членовете при нарушение на този закон, актовете по прилагането му, борсовия правилник, както и на нарежданията и решенията по т. 6;

8. (нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) организира управлението и контрола върху фондовете на борсата съгласно закона, устава на борсата и борсовия правилник;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) упражнява други права, които са му предоставени със закона, устава и правилника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) В стоковата борса по решение на общото събрание на акционерите се формира комисия, в която участват пропорционално представители на акционерите, членовете на борсата и брокерите в съотношение, определено в правилника на борсата, като член на комисията не може да бъде едновременно представител на акционер, член на борсата и брокер. Съветът на директорите съгласува решенията си по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 7 с комисията, като може да ѝ делегира правата по ал. 1, т. 3 и 7.

Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Общото събрание на акционерите на стоковата борса приема борсовия правилник след одобряване от комисията.

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Борсовият правилник урежда:

1. видовете сделки, сключвани на стоковата борса;

2. реда, по който се определят групите и видовете стоки, търгувани на стоковата борса;

3. реда, по който се създават, функционират и прекратяват борсовите кръгове;

4. правилата за сключване на сделките;

5. реда за изпълнение на сделките;

6. изискванията и реда за приемане на членове и за тяхното временно или окончателно отстраняване от борсовата търговия;

7. условията и реда за временно преустановяване на търговията с определени стоки;

8. изискванията, които следва да бъдат спазвани от брокерите;

9. правилата за водене на брокерските дневници;

10. реда за определяне на извършваните услуги и техните цени;

11. условията и реда за налагане на санкции на членовете на стоковата борса и на брокерите;

12. (нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) реда, вида и начина за огласяване и публикуване на информацията относно търгуваните стоки и сключените сделки;

13. (нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) принципите и реда за предоставяне на предварителна информация за търгуваните стоки, борсовите членове и представляващите ги брокери на лица, участващи в борсовата търговия;

14. (нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) други въпроси, определени в този закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Борсовият правилник е задължителен за стоковата борса, за нейните членове и за брокерите.

Раздел II. Членство и борсов арбитраж

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Член на стоковата борса може да бъде само търговец по смисъла на Търговския закон и лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които отговарят на изискванията на борсовия правилник.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Лице, на което е отказано да бъде прието за член на стоковата борса, може да иска от общото събрание на акционерите на борсата отмяна на отказа. Жалбата срещу отказа се включва за разглеждане на първото следващо общо събрание на акционерите.

Чл. 31. Членовете на стоковата борса упражняват правата си и изпълняват задълженията си в съответствие със закона и с борсовия правилник.

Чл. 32. На членовете на стоковата борса се издават удостоверения за членство.

Чл. 33. Съветът на директорите образува борсови кръгове за търгуване по групи или видове стоки при условие, че най-малко 20 членове на стоковата борса заявят намерение да търгуват със съответните групи или видове стоки.

Чл. 34. Членовете на стоковата борса упражняват правото си на търгуване в борсови кръгове.

Чл. 35. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Ако броят на подадените оферти или на сключените сделки на един борсов кръг падне под 20 в продължение на 10 последователни дни на търгуване, съветът на директорите взема решение за временно преустановяване дейността на кръга, за което незабавно уведомява комисията.

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Към всяка стокова борса се образува борсов арбитраж.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Общото събрание на акционерите на стоковата борса:

1. определя председателя на борсовия арбитраж за срок три години;

2. приема правилник на борсовия арбитраж.

(3) Борсовият арбитраж:

1. дава задължителни тълкувания на борсовия правилник;

2. разрешава спорове във връзка със сключването и изпълнението на борсовите сделки;

3. (нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) разрешава спорове по изпълнението на договорите между членовете и клиентите им и между членовете и брокерите.

(4) Стоковите борси могат да образуват общ арбитраж. Стоковата борса може да възлага функциите по ал. 3 на арбитраж, създаден към друга стокова борса.

(5) Борсовият арбитраж решава споровете въз основа на закона, борсовия правилник и обичаите в борсовата търговия.

(6) Арбитражното решение е окончателно.

(7) За неуредените в този член въпроси се прилага Законът за международния търговски арбитраж.

Раздел III. Брокер

Чл. 38. (1) Брокерът е физическо лице, което сключва сделки на борсата от името на член на стоковата борса.

(2) Брокерът сключва сделки на стоковата борса в съответствие с интересите на клиентите и членовете на стоковата борса.

Чл. 39. Брокерът няма право да сключва сделки на стоковата борса за своя сметка нито лично, нито чрез трето лице.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) Брокер може да бъде лице, което е вписано в регистъра на брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса.

(2) В регистъра на брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса, се вписва лице, което:

1. е дееспособно и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. отговаря на следните изисквания за квалификация при извършване на брокерска дейност:

а) завършило е средно образование;

б) преминало е курс на обучение за брокерска дейност на стокова борса, проведен от организатор, регистриран от комисията въз основа на одобрен от комисията учебен план.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Вписването в регистъра на брокер, осъществяващ дейност на стокова борса, се извършва въз основа на служебна справка за съдимост и писмено заявление до комисията, което трябва да съдържа трите имена, ЕГН, номер на документ за самоличност и постоянен адрес на заявителя. Към заявлението се прилагат:

1. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

2. документ за завършено средно или висше образование;

3. документ за завършен курс на обучение за брокерска дейност на стокова борса.

(4) Комисията разглежда заявлението и взема решение за извършване на регистрацията в рамките на 5 работни дни от датата на получаване на заявлението.

(5) Комисията заличава брокер от регистъра на брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса, при:

1. писмена молба на брокера за заличаване;

2. промени на обстоятелствата, поради които лицето вече не отговаря на изискванията на ал. 2, т. 1.

(6) След заличаване на регистрацията като брокер на стокова борса комисията отнема издаденото удостоверение и оповестява това публично.

(7) Заличеният от регистъра брокер няма право да сключва сделки на стоковите борси.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Брокер не може да сключи договор с повече от един член на стоковата борса.

Чл. 42. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишен текст на чл. 42, изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Членът на стоковата борса съобщава незабавно на съвета на директорите и в 7-дневен срок на комисията за сключените и прекратените договори с брокери.

(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Уведомлението се подава в писмена форма или по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) (1) Брокерът води дневник, съдържащ информация за обслужваните клиенти, както и всяка друга информация относно възложената му и извършена от него брокерска дейност. Видът и съдържанието на брокерските дневници се определят в борсовия правилник. Дневниците се съхраняват от стоковата борса пет години след приключването им.

(2) По искане на клиент борсата му предоставя информация относно изпълнението на неговата поръчка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Информацията по ал. 1 се вписва от брокера в брокерския дневник незабавно след получаване на поръчката или след подписване на борсовия договор. Когато поръчката е получена по време на борсова сесия, вписването се извършва в рамките на борсовата сесия.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) Информацията, съхранявана в брокерските дневници, представлява търговска тайна и не може да се предоставя под каквато и да е форма на лица, нямащи отношение към нейното съдържание.

Раздел IV. Борсови сделки

Чл. 45. Борсова сделка е търговска сделка, която се сключва в един работен ден между членове на стоковата борса при условия и ред, определени в борсовия правилник, и има за предмет стоки, търгувани на стоковата борса.

Чл. 46. Членът на стоковата борса е длъжен да уведоми клиента за търговските рискове от сключването на борсова сделка.

Чл. 47. Борсова сделка се сключва от името на член на стоковата борса за негова сметка или за сметка на клиента му.

Чл. 48. Член на стоковата борса може да прави предложения за сключване на сделки само чрез брокер на стоковата борса.

Чл. 49. Възраженията на клиент по съобщена му сключена на стоковата борса сделка се подават по реда, установен в борсовия правилник. При неподаване на възражение клиентът не може да иска обявяване на сделката за недействителна спрямо него.

Чл. 50. Поръчката за сключване на борсова сделка може да бъде оттеглена от клиента преди нейното сключване.

Чл. 51. На стоковата борса се сключват:

1. сделки с незабавно изпълнение;

2. форуърдни сделки;

3. фючърсни сделки;

4. опционни сделки.

Глава пета. СТОКОВИ ТЪРЖИЩА И ПАЗАРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 85 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2006 Г.)

Раздел I. Общи положения

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Организаторът на стоково тържище:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището при условия и по ред, определени с правилника по чл. 54, ал. 1;

2. не отговаря за изпълнението на задълженията по сделка, сключена между търговците на тържището;

3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) изисква стоките, предназначени за продажба на стоково тържище, да се придружават от документи за произход и за съответствие с изискванията за безопасност;

4. предоставя необходимите работни помещения и създава условия за извършване на контрол за произхода на стоките и за тяхното качество и безопасност, за банково обслужване на търговците и други дейности, свързани с търговията на тържището;

5. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) обявява правилника за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище и осигурява спазването му.

(2) По искане на купувач държавните контролни органи са длъжни да извършват проверка на качеството на стоките, продавани на тържището.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) На тържището могат да се създават специализирани отдели за търговия на едро със стоки, различни от тези по чл. 3, ал. 1, като търговците на едро с тях са длъжни да спазват определени изисквания от правилника за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище, което се регламентира в договора им с организатора на тържището.

(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.)

Чл. 52а. (1) (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., предишен текст на чл. 52а - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Организаторът на пазара на производителите е длъжен да:

1. обявява правилника за организацията, дейността и охраната на пазара и да осигурява спазването му;

2. осигурява техническата поддръжка на съоръженията;

3. създава условия за дейността на контролните органи;

4. изисква стоките, предназначени за продажба на пазара на производителите, да се придружават от документи за произход и за съответствие с изискванията за безопасност;

5. удостоверява чрез етикета произхода и качеството на стоката; произходът на стоката се указва чрез посочване на селището и общината, където е произведена;

6. предоставя на купувачите информация за произхода, качеството, количеството и цената на предлаганите на пазара стоки.

(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Организаторът на пазара на производителите може да извършва продажби на стоки от свое име и за сметка на конкретен земеделски производител по ред, определен с правилника за организацията, дейността и охраната на пазара.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Раздел II. Организация и дейност на стоковото тържище и пазара на производителите (Загл. доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) Комисията одобрява правилник за организацията, дейността и охраната на стоковите тържища, както и последващите му промени.

(2) С правилника по ал. 1 се определят:

1. видовете стоки и стоковите групи, които ще се предлагат за продажба;

2. местата и времето за извършване на продажби и товаро-разтоварни работи;

3. организацията на движение на моторните превозни средства и местата за паркиране;

4. правата и задълженията на лицата, които извършват тържищни сделки;

5. условията за банково обслужване на търговците и други дейности, свързани с улесняване търговията на стоковото тържище;

6. условията и редът за наемане на площи и помещения;

7. редът за информиране на страните в тържищните сделки за цените, начинът на извършване на тържищните сделки и тяхното регистриране в тържищната документация;

8. размерът на наемите и таксите за използването на площи, паркинги, помещения и съоръжения, начинът за тяхното събиране и редът за обезпечаването им, както и размерът на входната такса;

9. правилата за осигуряване безопасността на пребиваващите на територията на стоковото тържище физически лица;

10. правилата за опазване на сградния фонд, машините и съоръженията, паричните и стоковите наличности;

11. мястото и начинът за оповестяване на продажните цени.

(3) Спазването на правилника е задължително за администрацията на стоковото тържище, за продавачите на тържището и техния персонал, както и за посетителите на тържището.

Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) Комисията одобрява правилник за организацията, дейността и охраната на пазара на производителите, както и последващите му промени.

(2) С правилника по ал. 1 се определят:

1. видовете стоки и стоковите групи, които ще се предлагат за продажба;

2. местата и времето за извършване на продажби и товаро-разтоварни работи;

3. условията и редът за участие на пазара;

4. редът за поддържане на чистота на пазара;

5. правилата при сключване на сделки на пазара;

6. организацията на движение на моторните превозни средства и местата за паркиране;

7. размерът на наемите и цените за ползване на услуги;

8. редът за информиране на страните по сделките, сключвани на пазара, за цените и другите условия за продажба на стоките.

(3) Спазването на правилника е задължително за администрацията на пазара на производителите, за продавачите, както и за посетителите на пазара.

Раздел III. Сделки на стоково тържище и на пазар на производителите (Загл. изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.)

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) (1) На стоковото тържище и на пазара на производителите се допуска извършването на сделки само с налични храни и цветя, приети на територията им, и на местата, определени за продажби.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Сделките по ал. 1 се извършват само от търговци, регистрирани при условията и по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите, или от физически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, или от лица, регистрирани по съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Когато земеделски стопанин няма регистрация по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за подпомагане на земеделските производители, сделките по ал. 1 могат да се извършват от субектите по ал. 2 или от организатора на пазара на производителите по реда на чл. 52а, ал. 3 на цена, определена от производителя.

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да предоставя на купувачите:

1. описание на стоката и документи за нейните качествени характеристики;

2. нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, относно нейната безопасност или декларация от производителя, когато такива документи не се издават;

3. документи за произхода и собствеността на стоката;

4. информация за продажната цена.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да съхранява и предоставя документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) За сключените на тържището и на пазара на производителите сделки с юридически лица и еднолични търговци се издава фактура. За сключените сделки с физически лица фактура се издава само при поискване от лицето.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Продавач, който сключва сделки на стоково тържище и на пазар на производителите, е длъжен своевременно да дава на длъжностните лица, упълномощени от управлението на стоковото тържище и на пазара на производителите, верни и пълни сведения, необходими за изготвяне на информация за тържищните сделки.

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) За сключените на стоковото тържище и на пазара на производителите сделки организаторът ежедневно събира и обобщава информация за вида, количеството и цените на продадените стоки съобразно качеството им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) За събиране на информацията по ал. 1 продавачът попълва и предава ежедневно на длъжностните лица, упълномощени от управлението на стоковото тържище и на пазара на производителите, попълнен информационен фиш по образец, утвърден от комисията.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Информация относно средните продажни цени, максималните и минималните продажни цени се оповестява от управлението на тържището и на пазара на производителите в началото на следващия ден на места и по начин, определени в правилника за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище и на пазара на производителите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.)

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) Комисията ежегодно определя с решение вида и периодичността на информацията, която организаторът на стоковото тържище и на пазара на производителите е длъжен да ѝ предостави.

Раздел IV. Приходи и разходи на стоковото тържище (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

Глава пета. "а" ИЗИСКВАНИЯ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С НАЛИЧНИ ХРАНИ И ЦВЕТЯ (НОВА - ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2012 Г.)

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да предоставят на купувачите:

1. нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, включително документи за произход;

2. документи за качествените характеристики на стоката, в случай че за нея е представена информация за качествени характеристики извън нормативно определените;

3. информация за продажната цена.

(2) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да съхраняват и предоставят документите по ал. 1, т. 1 и 3.

Чл. 63б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) За сключените сделки с юридически лица и еднолични търговци се издава фактура. За сключените сделки с физически лица фактура се издава само при поискване от лицето.

Глава шеста. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) При констатиране на нарушения на закона, на борсовия правилник и на правилника за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище и пазара на производителите, както и на дейността на самостоятелен обект по чл. 3в комисията:

1. дава задължителни предписания за отстраняване на нарушенията в определен от нея срок;

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) спира действието на издадения лиценз за организиране на стокова борса;

3. преустановява дейността на местата и/или на всички обособени обекти за търговия на едро със стоки по чл. 3, ал. 1, където се извършва тържищна дейност без получена регистрация от комисията;

4. преустановява дейността на местата и/или на всички обособени обекти за търговия на едро със стоки по чл. 3а, ал. 1, където се извършва дейност като пазар на производителите без получена регистрация от комисията;

5. преустановява дейността на местата и/или на всички обособени обекти, където се извършва борсова дейност в нарушение на изискванията на закона;

6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) преустановява дейността на местата, където се извършва дейност в нарушение на изискванията на чл. 3б и чл. 3в.

(2) Мерките по ал. 1 се прилагат с решение на комисията.

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) При прилагане на мерките по чл. 64, ал. 1, т. 3 и 4 комисията преустановява дейността на всички лица, извършващи търговия на едро на нерегистрирани места или обекти.

(2) При прилагане на мерките по чл. 64, ал. 1, т. 3 и 4 комисията запечатва помещенията на нерегистрираните места или обекти.

(3) При запечатването по ал. 2 се съставя опис на намиращите се в помещенията стоки. Когато лицето, ползващо помещението, откаже да присъства, описът може да се състави и в негово отсъствие в присъствието на двама свидетели.

(4) При запечатването по ал. 2 с решението на комисията се определя срок не по-дълъг от 14 дни, в който лицата, ползващи помещенията, да изнесат стоките си от тях. Стоките се изнасят в присъствие на представител на комисията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) При прилагане на мярката по чл. 64, ал. 1, т. 6 комисията преустановява дейността на лицата, извършващи дейност в нарушение на чл. 3б и чл. 3в, чрез запечатване на помещенията по реда на ал. 3 и 4.

Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) При спиране на действието на лиценза за организиране на стокова борса комисията постановява мярката по чл. 64, ал. 1, т. 5.

Чл. 64в. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Решенията на комисията, с които се прилагат принудителни административни мерки по реда на този закон, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от уведомлението за издаването им. Жалбата не спира изпълнението им.

Чл. 65. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Който наруши чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 3в, чл. 6, ал. 3, чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4, чл. 9, чл. 11, чл. 15, ал. 1, чл. 21б, чл. 21в, чл. 22, ал. 2, чл. 25, чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 35, чл. 38, ал. 2, чл. 39, чл. 41, чл. 42, ал. 1, чл. 43, 44, 52, чл. 52а, ал. 1, чл. 54, ал. 3, чл. 54а, ал. 3, чл. 55, ал. 2, чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, 59, ал. 2 и 3, 60, чл. 63а, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63б и § 3, се наказва с глоба от 400 до 3500 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Същото наказание се налага и на лице, което не изпълни предписанията по чл. 64, ал. 1, т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 12 500 лв.

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2000 г.) Актът за установяване на нарушение по чл. 65 се съставя от упълномощено от председателя на комисията длъжностно лице, а наказателното постановление се издава от председателя на комисията.

Чл. 67. Установяването на нарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателното постановление става по Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. За неуредените в този закон въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

§ 2. По смисъла на този закон:

1. "Сделка с незабавно изпълнение" е сделка, по която страните са договорили доставка на налични стоки и задълженията по която се изпълняват в срок 10 работни дни след сключването ѝ.

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) "Форуърдна сделка" е сделка, по която страните продават или купуват стока по цена, определена при сключването ѝ, като са установили датата на доставянето.

3. "Фючърсна сделка" е срочна борсова сделка, по която страните поемат задължение за покупко-продажба на определен вид стока на предварително определена дата по цена, определена в деня на сключване на фючърсната сделка. Изпълнението на фючърсната сделка се осигурява чрез системата за клиринг в съответствие с поръчаното от страните.

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) "Опционна сделка" е сделка между страните в определено време срещу заплащане на определена премия една от страните да придобие право чрез едностранно изявление да бъде купувач, съответно продавач, на определен вид стока с предварително определена цена и в определен срок. Другата страна поема задължението да бъде насрещна страна по сделката.

5. "Свързани лица" са:

а) лица, едно от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително.

6. "Системно нарушение" е налице, когато са извършени три или повече деяния, които осъществяват поотделно един или повече различни административнонаказателни състави на едно и също по вид административно нарушение на закона и на актовете за прилагането му, като между отделните деяния има устойчива и трайна връзка.

7. (нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г.) "Маржин депозит" е сумата, която внасят продавачът и купувачът, за да гарантират, че ще действат съобразно условията на борсовия контракт (договор). Тя може да бъде обезпечена в пари или в други високоликвидни активи. Размерът и начинът за неговото допълване се определят в борсовия правилник.

8. (нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г., в сила от 09.06.2020 г.) За "храна" се използва определението по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.

9. (нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.) "Търговска сделка на едро" е продажба на количество не по-малко от единичната транспортна опаковка, когато стоката е опакована, или на количество, определено с правилника за организацията, дейността и охраната на съответното тържище или пазар на производителите, когато стоката не е опакована.

11. (нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2011 г., в сила от 03.06.2011 г.)

12. (нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) "Комплексен обект" е обектът, който е предназначен за осъществяване на една или повече основни дейности заедно с необходимите спомагателни, обслужващи дейности, като дейностите се осъществяват в самостоятелно обособени подобекти в една или повече сгради и съоръжения.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Търговци и юридически лица, които не отговарят на изискванията на закона, не могат да включват в наименованието си думите "стокова борса" и "стоково тържище".


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. В чл. 60 от Закона за местните данъци и такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; попр., бр. 10 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 12 и 104 от 1954 г., бр. 91 от 1957 г., бр. 13 от 1958 г., бр. 57 и 89 от 1959 г., бр. 21 и 91 от 1960 г.; ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 1 и 52 от 1965 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 102 от 1977 г., бр. 88 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 99 от 1981 г., бр. 55 от 1984 г., бр. 73 от 1987 г., бр. 33 и 97 от 1988 г., бр. 21 и 30 от 1990 г., бр. 82 от 1991 г., бр. 59 от 1993 г., бр. 40 и 87 от 1995 г., бр. 14 от 1996 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 20 и 37 от 1996 г., бр. 58 от 1996 г. - Решение № 9 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 89 от 1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В буква "а" думите "и тържища" се заличават.

2. Създава се нова буква "б":

"б) търговците, организирали стоково тържище;".

3. Досегашните букви "б", "в" и "г" стават съответно букви "в", "г" и "д".

§ 5. Организациите и лицата, които при влизането в сила на закона извършват дейност като стокова борса, стоково тържище или брокерска дейност, са длъжни да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на закона в шестмесечен срок от деня, в който комисията започне да приема документи за издаване на разрешения за учредяване на стокова борса, за извършване дейност на стоково тържище и за издаване на разрешение за брокерска дейност.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 1998 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2006 Г.)

§ 30. Лицата, които извършват дейност като стокова борса или стоково тържище, са длъжни да преуредят дейността си в съответствие с изискванията на този закон в шестмесечен срок от влизането му в сила.

§ 31. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2006 Г.)

§ 57. (1) Лицата, които при влизането в сила на този закон имат удостоверение за разрешение за организиране на стоково тържище или стокова борса, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията му в едногодишен срок от влизането му в сила.

(2) В случай че лицата, които имат издадено удостоверение за разрешение за организиране на стоково тържище или стокова борса, не изпълнят изискванията на този закон в срока по ал. 1, комисията отнема издаденото удостоверение.

(3) Процедурите за издаване на разрешение за организиране на дейност като стоково тържище, започнали по досегашния ред, продължават при условията и по реда на този закон.

§ 58. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 11 относно чл. 22а - 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;

2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е - 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2011 Г.)

§ 28. В останалите текстове на закона думата "лицензия" се заменя с "лиценз", а думата "лицензията" се заменя с "лиценза".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2011 Г.)

§ 29. (1) Лицата, които към влизането в сила на този закон имат удостоверение за регистрация на стоково тържище и пазар на производителя, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с неговите изисквания в 6-месечен срок от влизането му в сила.

(2) Процедурите по извършване на регистрация на стоково тържище или на пазар на производителите, започнали по досегашния ред, се довършват при условията и по реда на този закон.

§ 30. Лицата, които към влизането в сила на този закон не са регистрирани като стоково тържище или пазар на производителите и извършват търговия на едро с храни и цветя, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;

2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;

2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2012 Г.)

§ 17. Лицата, които към влизането в сила на този закон извършват търговия на едро с налични храни и цветя в самостоятелен обект, са длъжни да подадат уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тримесечен срок от влизането му в сила.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

§ 14. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г. и бр. 12 от 2015 г.) навсякъде думите "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "министъра на икономиката".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2020 Г.)

§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на чл. 76, ал. 2, т. 2, която влиза в сила от 22 февруари 2021 г.


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 79. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 март 2024 г.