Определение по дело №584/2010 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 7 юли 2010 г.
Съдия: София Икономова
Дело: 20101200500584
Тип на делото: Въззивно частно гражданско дело
Дата на образуване: 5 юли 2010 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

10

Година

16.03.2011 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

03.16

Година

2011

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Тонка Гогова Балтова

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Тонка Гогова Балтова

Фирмено дело

номер

20115100800003

по описа за

2011

година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 595 и сл. от ГПК във вр. с чл. 18 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Постъпило е заявление за регистрация на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Със заявлението е представен протокол от учредително събрание, проведено на 01.02.2011 г., от който е видно, че девет физически лица са взели решение да учредят сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с наименование "Младежко Сдружение- Момчил Юнак” със седалище гр. Момчилград, община Момчилград, Кърджалийска област, и адрес на управление гр. Момчилград, ул. „Капитан Петко Войвода” 21 вх. Д ет. 2 ап. 63. Определена е дейността на сдружението, целите и средствата за постигането им, вида на дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, предмета на дейност, органите на управление и правомощията им, правилата относно начина на управление и представителство на сдружението, реда на възникване и прекратяване на членството, реда за уреждане на имуществените отношения, срока на съществуване на сдружението, реда за определяне и внасяне на имуществените вноски и разпределяне на имуществото след удовлетворяване на кредиторите на сдружението при ликвидация. Приет е устава на сдружението, избрани са управителен съвет и председател на УС. Представен е образец от подписа на лицето, управляващо и представляващо сдружението, квитанции за платени такси.

С оглед изложеното, съдът намира, че искането е основателно и следва да се впише в надлежния регистър на съда учреденото сдружение с нестопанска цел, поради което съдът

Р Е Ш И :

ВПИСВАв регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза с наименование "Младежко Сдружение- Момчил Юнак”, което може да бъде изписвано и на английски език, както следва: „Mladezhko Sdruzhenie- Momchil Yunak”, със седалище гр. Момчилград, община Момчилград, Кърджалийска област, и адрес на управление гр. Момчилград, ул. „Капитан Петко Войвода” 21 вх. Д ет. 2 ап. 63. Сдружението, е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Предмет на дейност- Сдружението, като организация на младежката общност на община Момчилград, ще работи за осигуряване на устойчиво развитие на региона, чрез насърчаване на младежката активност и доброволчество и подпомагане реализацията на младежки инициативи и проекти, съответстващи на нуждите и проблемите на младите хора. Целите на Сдружението са: да подпомага устойчивото развитие на гражданската общност в Момчилград; да развива и утвърждава духовни ценности у младото поколение на общината; да насърчава сътрудничеството между различни младежки, формални и неформални организации и органите на държавна и местна власт, бизнес структури, други неправителствени организации и обществени формирования, както и на отделни граждани при разработване и осъществяване на местни проекти и инициативи в областта на здравеопазването, образованието, науката, културата, новите технологии, спорта, екологията; да стимулира диалога между младите хора за постигането на консенсус в общността при идентифициране на местните им нужди и проблеми; да подпомага социално слаби и нуждаещи се от специални грижи хора, в т. число деца и младежи; да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на младите хора като граждани на Общността в определяне приоритетите на местното развитие; да допринася за създаване на възможности за социалната им интеграция и личностна реализация; да обединява местните ресурси и да ги насочва към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на цялата общност и в частност на младите хора; да инициира, анализира и консултира осъществяване на конкретни проекти и програми, разработване на стратегии и концепции, съдействащи за развитие на младежката общност; да подпомага и насърчава дарителството и възстановява дарителските традиции; да насърчава създаването на партньорски контакти, обмяна на положителен опит и реализиране на съвместни проекти и инициативи с други младежки организации в страната и чужбина; да работи за развиване на положителни нагласи към филантропията у младите хора в общността; да стимулира доброволчеството в региона. Средства за постигане целите: За постигане на своите цели Сдружението осъществява следната основна дейност: Системно проучване и анализ на местните нужди на младежите; Организиране на кампании за набиране на средства за реализиране на младежки инициативи; Организиране и участие в конкурси за финансиране на проекти в приоритетни области, определени от самите младежи; Управление и разпределение на средства от местни и чуждестранни дарители, чрез открити и ясни процедури; Иницииране и организиране на младежки дейности и форуми за изява на младите хора; Установяване и поддържане на контакти с местни и външни партньори; Организиране на образователни дейности за младежи, работа с доброволци.

Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, както и права върху обекти на интелектуалната собственост. Имуществото на Сдружението се образува от: Дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица; Приходи от свързана с целите на Сдружението и разрешена от закона стопанска дейност; Приходи от имуществото на Сдружението и от членски такси; Други приходи, получени в съответствие със законите на Република България. Сдружението може да приема всякакви дарения и завещания, включително такива направени под условие. Имената на дарителите се вписват в Почетната книга на Сдружението и стават публично достояние, освен в случаите, когато същите предпочетат да останат анонимни. Сдружението поддържа отчетност съгласно разпоредбите на Закона за Счетоводството, българското законодателство и изискванията на дарителите. Имуществото на Сдружението може да се ползва само за определените от този Устав цели и съобразно разпоредбите на чл. 38 ал.1 и чл. 41 от ЗЮЛНЦ. За безвъзмездното разходване на имущество на Сдружението в полза на лицата и организациите по чл. 41 ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство- 2/3 от всички членове. Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно предварително обявен ред и правила за осъществяване на дейността, изготвени от Управителния съвет и приети с решение на Общото събрание. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41 ал. 3 т. 1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

Участието в Сдружението е доброволно. То е открито за членуване на всички ЮЛ, ФЛ и институции от страната и чужбина, които приемат устава, споделят целите на Сдружението и подпомагат реализацията им. Сдружението води книга за членовете по ред и форма определени от Управителния съвет и съобразени с нормативните изисквания. За задълженията на Сдружението всеки член отговаря до размера на предвидения в Устава членски внос. Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението. Годишният членски внос е в размер на 6 лева за физически лица и 24 лева за юридически лица. Членският внос е платим наведнъж или на две равни вноски, както следва: 1- ва вноска- до 30 юни на съответната година и 2- ра вноска- до 30 декември на съответната година. Приемането на ЮЛ става въз основа на писмено заявление до Председателя на Управителния съвет, в което се съдържат решение за членство на съответния управителен орган, удостоверение за актуална съдебна регистрация и копие от учредителния акт или устав. Управителния съвет взема решението за приемане с единодушие. Приемането на физически лица става въз основа на решение на Управителния съвет, взето с единодушие. Всеки член има право: да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението; да участва равнопоставено във всички дейности и мероприятия; да получава редовно информация за дейността на Сдружението; да бъде осведомяван за дейността на Сдружението, да преглежда и получава копия от книжата на Сдружението, да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването дейността на Сдружението. Членовете на Сдружението имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено умедомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице. Пълномощници по реда на т. 5 могат да бъдат само членове на Сдружението. Всеки член е длъжен: да спазва настоящия устав; да изпълнява решенията на Общото събрание и ръководните органи на Сдружението; да съдейства за постигане на целите на Сдружението; да плаща редовно членския си внос и имуществените вноски; да не провежда политическа дейност в рамките на Сдружението или чрез него. Членството се прекратява: по собствено желанйе, чрез едностранно писмено волеизявление подадено до Управителния съвет; поради смърт на ФЛ или поставянето му под пълно запрещение; поради прекратяване на ЮЛ; поради изключване с решение на Управителния съвет, взето с единодушие при случаи на действия, уронващи авторитета на Сдружението или противоречащи на Устава, както и в случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 20 от настоящия устав. Решението на Управителния съвет за изключване може да бъде отменено и членството възстановено от Общото събрание с писмено искане на засегнатото лице в месечен срок от узнаване на решението, но не повече от три месеца от приемане на решението за изключване. Имуществени отношения при прекратяване на членството- При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на внесените членски внос и имуществени вноски, като прекратилия членството си член на Сдружението дължи просрочените си членски и имуществени вноски за периода на членството му.

Органите на управление на Сдружението са: Общо събрание - върховен орган; Управителен съвет - управителен орган. В органите на Сдружението може да участва всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице, което приема целите на Сдружението и желае да работи за тяхното осъществяване. Общото събрание е върховен орган и се състои от всички членове на Сдружението. Всеки член на Сдружението има право на един глас. Общото събрание на Сдружението избира измежду своите членове Председател, който ръководи работата на Общото събрание на Сдружението. Общото събрание на Сдружението има следните правомощия: Определя основните насоки и приоритети в дейността на Сдружението; Изменя и допълва устава; Приема други вътрешни актове; Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Сдружението; Взема решения за участие в други организации; Приема годишен бюджет на Сдружението; Приема финансов отчет и годишния отчет за дейността на Сдружението; Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; Взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението; Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или Правилника на Сдружението. Общото събрание на Сдружението се свиква на редовно заседание най- малко веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива или по писмено искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. Общото събрание на Сдружението се свиква на заседание с писмена покана по обикновена или електронна поща, която съдържа дневния ред, датата, часа, мястото и инициативата за провеждане на заседанието, изпратена най- малко 2 седмици преди датата на заседанието. Заседанието на Общото събрание на Сдружението е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. Когато необходимият кворум липсва, заседанието се отлага с един час по- късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако се явят поне една трета от неговите членове. Общото събрание на Сдружението взема решенията си по реда на чл. 32 ал. 4 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 27 ал. 2, ал. 5, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите. Решенията на Общото събрание на Сдружението са задължителни за другите органи на Сдружението.

Управителният съвет е управителен орган на Сдружението. Управителният съвет се състои от минимум 5 членове с мандат до 5 години, всеки от които има право на един глас. Членовете на Управителния съвет се избират и освобождават от Общото събрание на Сдружението. Първият състав на Управителния съвет се определя от учредителите на Сдружението. Управителният съвет избира измежду своите членове Председател, който организира и ръководи дейността на Управителния съвет, представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина и подписва договори с наети лица за дейностите на Сдружението. Управителният съвет има следните правомощия: представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове съобразно разпоредбите на настоящия устав; Управлява програмната и финансовата дейност на Сдружението, съобразно Устава и решенията на Общото събрание на Сдружението и осигурява тяхното изпълнение; Приема Правилник на сдружението и други разпоредби, свързани с дейността му и определя представителната власт на отделни негови членове; Определя организационната структура и графика за работа на Сдружението и определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; Извършва и одобрява текущите разходи съгласно одобрения годишен бюджет на Сдружението; Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава; Предлага на Общото събрание на Сдружението проект за годишен бюджет на Сдружението; Изготвя и представя на Общото събрание на Сдружението финансов отчет и годишен отчет за дейността му; Приема финансовите отчети от независимите външни одити на Сдружението; Определя адреса на Сдружението; Може да създава и други органи, които да подпомагат дейността на Сдружението; Изготвя доклад за дейността на Сдружението съответствие с чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ; Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към правомощията на друг орган на Сдружението; изпълнява задълженията, предвидени в устава. Управителният съвет се свиква на заседание най- малко веднъж в месеца от своя Председател. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет по писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не стори това в едноседмичен срок от датата на постъпване на искането, заседанието може да се свиква от всеки от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Заседанията се ръководят от Председателя на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31 т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ- с мнозинство от всички членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет и при необходимост може да се представлява и от друг негов член, определен от УС съгласно правомощията по чл. 33 ал. 1. Сдружението може да открива и закрива клонове по решение на общото събрание, които следва да отговарят на условията, предвидени в Закона за юридÞческите лица с нестопанска цел и се вписват и заличават по реда на същия закон. Освен задължителните счетоводни книги, Сдружението води и Протоколна книга за заседанията на Общото събрание, Протоколна книга за заседанията на Управителния съвет, Книга на дарителите и Почетната книга на Сдружението. Сдружението се прекратява в предвидените от закона случаи. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет на Сдружението, съгласувано с Общото събрание, като първо се удовлетворяват кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото й имущество. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел - за извършване на общественополезна дейност със същата и пи близка цел, определено от Управителния съвет на Сдружението.

Членове на управителния съвет са: Динчер Ремзи Хюсеин с ЕГН **********- председател, Сание Мюмюн Мюмюн с ЕГН **********, Юмер Лютви Юсеин с ЕГН **********, Динчер Фикрет Хабиб с ЕГН ********** и Мерием Хасан Юмер с ЕГН **********.

Сдружението се представлява от председателя Динчер Ремзи Хюсеин с ЕГН- **********.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Председател