Решение по дело №64/2020 на Окръжен съд - Шумен

Номер на акта: 260027
Дата: 10 юни 2021 г. (в сила от 13 юли 2021 г.)
Съдия: Зара Ехия Иванова
Дело: 20203600900064
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 30 юни 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 260027

 

Гр.Шумен /10.06.2021г.

 

 

 

Шуменски окръжен съд в закрито съдебно заседание, на десети юни, през две хиляди и двадесет и първа  година, в състав:

 

СЪДИЯ: Зара Иванова

 

като разгледа докладваното от Зара Е.Иванова т. д. №64 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производство по чл. 250 от ГПК.

Производството по настоящото дело е образувано въз основа на искова молба подадена от М.Х.Д., ЕГН **********,***, със съдебен адрес *** против СНЦ „Балкански университет“ ЕИК ..., гр. Ш..., с искане съдът да постанови прекратяването на ответното юридическо лице, за бъде разпоредено вписване на прекратяването и ищецът да бъде заличен като член на УС на сдружението. Постановено е Решение №260010/12.02.2021г., с което е отхвърлен предявеният иск чл. 13, ал. 1, т. 3, б. "б" ЗЮЛНЦ за прекратяване на СНЦ „Балкански университет“ ЕИК ..., гр. Ш..., поради извършване на дейност в нарушение на закона и добрите нрави , изразяваща се в липса на осъществяване на дейност, непровеждане на общи събрания, нарушение на устава- не е създадено  висше училище. Ищецът е подал въззивна жалба, в резултат на което е образувано в.т.д.№226/2021г. по описа на ВнАС. Апелативен съд-Варна след извършена проверка на въззивната жалба , ВнАС е констатирал, че в същата се съдържат доводи, че в обжалваното решение не е налице произнасяне относно формулираното в петитума на исковата молба искане за заличаването на ответника като член на УС на сдружението. Поради горното в.т.д.№226/2021г. по описа на ВнАС е прекратено и върнато на настоящия съд за преценка наличието на основания за допълване на решението.

Предвид обстоятелството, че молбата по чл.250 от ГПК е формулирана във въззивната жалба, съдът  приема, че не е необходимо да се изпълнява процедурата по чл.250,ал.2 от ГПК, доколкото съобразно изискването на чл.263 от ГПК , насрещната страна е получила препис от същата и е имала възможност в двуседмичен срок да заяви становището си, включително и по искането по чл.250 от ГПК.

Съдът въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Молбата (съдържаща се във въззивната жалба) е подадена в срока по чл. 250, ал. 1 от ГПК, поради което е процесуално допустима, от друга страна разгледана по същество, намира същата за основателна  по следните съображения:

Видно от съдържанието на исковата молба, освен искането  за прекратяване на ответното сдружение , квалифицирано от съда като иск по чл. 13, ал. 1, т. 3, б. "б" ЗЮЛНЦ  и отхвърлено с посоченото по-горе Решение №260010/12.02.2021г. е заявен и петитум за заличаване на ищеца като член на УС на сдружението. Тази претенция съдът намира за недопустима. Дейността по вписване и заличаване на обстоятелства подлежащи на вписване касаещи ЮЛНЦ е уредена от ЗТРРЮЛНЦ, като в чл.14 е уредено, че в случаите уредени със закон, вписване, заличаване и обявяване се извършват незабавно въз основа на акт на съда, на друг държавен органи на частен съдебен изпълнител. От този нормативен текст се изяснява, че вписване въз основа на акт на съда е възможно само когато е предвидено в закон.  Съгласно чл.18 , ал.1,т.3 и ал.4 от ЗЮЛНЦ в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията подлежат на вписване  органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел и промяната в тези обстоятелства. От друга страна според чл. чл.25, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ членовете на управителния съвет се избират и освобождават от ОС на ЮЛНЦ. В закона не е предвидена друга възможност за освобождаване на член на управителен съвет, съответно заличаването му от регистъра на ЮЛНЦ. Доколкото от начина на формулиране на процесната претенция може да се заключи, че е заявена като акцесорна на иска по чл. 13, ал. 1, т. 3, б. "б" ЗЮЛНЦ, съдът намира за необходимо да допълни, че дори и при прекратяване на ЮЛНЦ по реда на чл.  13, ал. 1, т. 3, б. "б" ЗЮЛНЦ, като последица не е предвидено заличаването му, включващо и  заличаване и на член на УС. На съда не е предоставена компетентност да постанови заличаването на юридическото лице или на член на управителните му органи. Едва след изпълнение на процедурата по чл.14 и 15 от ЗЮЛНЦ, може да се поиска заличаване на юридическото лице по реда на чл.16 от ЗЮЛНЦ. От горното следва, че не съществува процесуална възможност да бъде заявена съдебна претенция за заличаване на член на УС на ЮЛНЦ, ето защо производството в тази част следва да бъде прекратено поради недопустимост.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение №260010/12.02.2021г., постановено по т.д.№64/2020г. по описа на ШОС, със следния диспозитив :

ПРЕКРАТЯВА поради недопустимост предявения от М.Х.Д., ЕГН **********,***, със съдебен адрес *** срещу СНЦ „Балкански университет“ ЕИК ..., гр. Ш..., иск за заличаването му като член на УС на СНЦ „Балкански университет“ .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Варненски  апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

СЪДИЯ: