Присъда по дело №565/2023 на Софийски градски съд

Номер на акта: 39
Дата: 17 март 2023 г. (в сила от 17 март 2023 г.)
Съдия: Доротея Кехайова
Дело: 20231100200565
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 31 януари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРИСЪДА
№ 39
гр. София, 17.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 9 СЪСТАВ, в публично заседание на
петнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Доротея Кехайова
СъдебниДаниела Ил. Данаилова

заседатели:Стилиян В. Апостолов
при участието на секретаря Станимира П. Делийска
и прокурора З. Сп. М.
като разгледа докладваното от Доротея Кехайова Наказателно дело от общ
характер № 20231100200565 по описа за 2023 година
ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимия М. К. К., роден на ******* в гр. Пещера,
живущ в гр. Пещера, ул. ******* българин, български гражданин, с
полувисше образование, женен, работи като шофьор в „Е. 2000“ ЕООД,
неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.04.2022г., около
00,33 часа в гр. София, на ул. „*******”, в района на № 4А - бензиностанция
„К.”, при управляване на моторно превозно средство - влекач марка „Ман” с
peг. № ******* с полуремарке марка „Шмитц-СЦБ СЗБ” с peг. № *******, с
посока на движение от бул. „Шипченски проход” към бул. „Цветан Лазаров”,
е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП, а именно: -
чл. 20, ал. 2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при
избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните
условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното
средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на
движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние
да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да
намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне
опасност за движението.”, като престройвайки се от дясната пътна лента в
1
лява пътна лента на платното за движение реализирал пътнотранспортно
произшествие - прегазил лежащия в лява пътна лента на платното пешеходец
- Я.С.Г., ЕГН ********** и по непредпазливост причинил смъртта му,
настъпила вследствие на тежка съчетана травма, престъпление по чл. 343,
ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, поради което и на основание чл.
343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, вр. чл. 58а, ал. 1 и ал. 3 от
НК, вр. 55, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 371, т. 2, вр. чл. 372, ал. 4, вр. чл. 373,
ал. 2 от НПК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за
СРОК от 1 /една/ ГОДИНА и 3 /три/ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така
определеното наказание лишаване от свобода в размер на една година и три
месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подсъдимия М. К. К.
по-лекото наказание, а именно „лишаване от право“ по чл. 37, ал. 1, точка 7
НК, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.
ОСЪЖДА на осн. чл.189, ал.3 от НПК подс. М. К. К. (с установена
самоличност) ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата и по сметка на СДВР
направените по делото разноски за експертизи в размер на 3 625,04 (три
хиляди шестстотин двадесет и пет лева и четири стотинки) лева.
ОСЪЖДА на осн. чл. 190, ал.2 от НПК подс. М. К. К. (с установена
самоличност) ДА ЗАПЛАТИ и държавна такса в размер на по 5.00 (пет)
лева при служебно издаване на всеки брой изпълнителен лист по сметка на
СГС.
Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес
пред Софийския апелативен съд по реда на Глава XXI от НПК.
Председател: _______________________
Заседатели:
1._______________________
2._______________________
2