Решение по дело №738/2022 на Административен съд - Пловдив

Номер на акта: 903
Дата: 18 май 2022 г.
Съдия: Здравка Георгиева Диева
Дело: 20227180700738
Тип на делото: Касационно административно наказателно дело
Дата на образуване: 21 март 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

           

Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 903/18.05.2022 г.

                                                     В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIV състав, в открито заседание на двадесети април две хиляди двадесет и втора година, в състав :

 

                                                                               Председател : Здравка Диева             

                                                                                       Членове: Величка Георгиева

Светлана Методиева                              

                                                                      

            при секретаря В.Петкова и с участието на прокурор Д.Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 738/2022г., взе предвид следното :

            Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.63в от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/, представлявана от Председателя чрез ст.юрисконсулт Г.В.обжалва Решение № 170/19.01.2022г., постановено по АНД № 5441 по описа за 2020г. на Районен съд - Пловдив, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 05207/18.12.2019г. на Председателя на ДКСБТ.

Решението на ПРС се счита за неправилно поради нарушение на материалния закон – чл.348 ал.1 т.1 НПК. Твърди се, че при проверка на 04.12.2019г. е установено, че Вл.А. в качеството му на продавач на едро на налични хранителни стоки /репи, праз лук и салати/ на територията на стоково тържище Агроасу ЕАД, с.Първенец, лицето извършва търговски сделки на едро в нарушение на чл.55 ал.2 ЗСБТ. До края на проверката не са представени документи за регистрация на лицето. При същата проверка е констатирано, че лицето не съхранява и не предоставя документи за произход, собственост и безопасност на изложените за продажба стоки /репи в плик по 10 връзки; праз лук 10 снопа по 10 връзки; салати в кашони от банани по 10 бр./, с което е нарушен чл.57 ал.2 вр. с ал.1 т.2 и т.3 ЗСБТ. Оспорен е извода на ПРС за нарушение на чл.18 ЗАНН – наложена е обща по размер санкция и лицето е поставено в невъзможност да разбере за кое нарушение му се налага наказание, което нарушава правото му на защита и се поддържа, че същия противоречи на Т.Р. № 77/29.11.1984г. по н.д.№ 68/84 на ОСНК на ВС – няма пречка нарушенията да се констатират с един акт и да се издаде едно наказателно постановление съгл. изр. последно от т.8. В случая в АУАН № 05207/04.12.2019г. са описани нарушенията по чл.55 ал.2 и по чл.57 ал.2 ЗСБТ. В НП се съдържа описание на двете нарушения и в диспозитива са посочени наложени две отделни и самостоятелни наказания. За нарушението на чл.55 ал.2 ЗСБТ е заявено, че от обективна страна в състава не е включен общественоопасен резултат, като в случая съдът неправилно не кредитира показанията на актосъставителя и данните в информационния фиш, в който е посочено, че лицето се е намирало на стоковото тържище в качеството си на продавач, за да търгува с описаната в АУАН стока. Поддържа се, че са налице две групи обстоятелства, презумиращи качеството продавач на стоково тържище – в случая е налице предложение за водене на преговори за сключване на договор съгл. общите правила на ЗЗД и ТЗ, като „предложението“ се обективира чрез попълване на информационния фиш за вида на предлаганата стока, място и дата, на която ще се търгува и чрез излагане на стоката на място, от което същата ще бъде търгувана съобразно чл.291 ТЗ. Тези обстоятелства са установени с показанията на актосъставителя и информационния фиш. Относно нарушението на чл.57 ал.2 вр. с чл.57 ал.1 т.3 и т.4 ЗСБТ се поддържа, че ПРС се е позовал на съдебна практика на АС – Пловдив, но е налице и друга в обратен смисъл. Посочено е, че обективно невъзможно е на място при проверката да се изиска всеки един възможен документ и задължението на продавача е да разполага с документи за произход, собственост и безопасност. За съставомерност на деянието по това нарушение е достатъчно предлагането на продажба, тъй като нарушението не е резултатно, а формално. Не са налице основания за маловажност на нарушението, тъй като се касае за документи, свързани с качеството, произхода и безопасността на хранителните стоки. Твърденията на жалбоподателя за присъствие на борсата в Първенец с цел закупуване на стоки за магазин в гр.Панагюрище не съответстват на фактическите констатации на актосъставителя и данните в информационния фиш.

Поискана е отмяна на решението с потвърждаване на НП и присъждане на юрисконсултско възнаграждение. При условия на евентуалност е заявено при неуважаване на касационната жалба, да бъде намален размера на претендираните разноски от ответната страна. Жалбата се поддържа в съдебно заседание от ст.юрисконсулт Кр.К..

Ответникът В.Д.А. се представлява от адв.Б. и оспорва жалбата. Заявено бе, че посоченият от касатора информационен фиш касае друго лице, а не жалбоподателя. Поддържа писмено становище, представено пред ПРС, в което е твърдяно, че жалбоподателят не е притежавал качеството „продавач“, поради което няма задължение да съхранява и представя изброените в ал.1 на чл.57 ЗСБТ документи. Моли за присъждане на разноски за касационното производство – представен е договор за правна защита и съдействие, в който е вписано безплатно адвокатско възнаграждение на основание чл.38 ал.1 т.2 от Закона за адвокатурата /ЗАдв./.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив счита решението на ПРС за правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от страна по делото, за която решението е неблагоприятно и е процесуално допустима.

1. Наказателно постановление № 05207/18.12.2019г. е издадено от Председателя на ДКСБС, административнонаказателната компетентност на който произтича пряко от закона /чл.66 ЗСБТ/. АУАН № 0005207/04.12.2019г. e съставен от длъжностно лице – инспектор /Е.Гълъбов/ в дирекция “Надзорни дейности и анализи”, отдел „Надзор” при ДКСБТ, оправомощен със Заповед № РД-09-227/14.10.2019г. на Председателя на държавната комисия /чл.66 ЗСБТ/. Заповедта е вписаната в НП и приложена в адм.нак.преписка.

Според приетите за установени факти от страна на адм.нак.орган :

- При проверката на 04.12.2019г. на стоково тържище Агроасу ЕАД, с.Първенец, лицето Вл.А. е квалифицирано като продавач на едро на налични храни на стоковото тържище и е констатирано, че същият извършва търговски сделки на едро с налични храни на територията на стоковото тържище, без да е регистриран по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите, респект. лице, регистрирано по Закона за подпомагане на земеделските производители или по съответното законодателство на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Посочените данни са възприети за нарушение на чл.55 ал.2 ЗСБТ, което е извършено и установено в деня и на мястото на проверката – 04.12.2019г. на територията на стоковото тържище – при поискване от проверяващите на документи, удостоверяващи съответната регистрация на лицето, такива не са представени до приключване на проверката. За посоченото нарушение е наложено административно наказание – глоба в размер на 3500лв., на основание чл.65 ал.1 ЗСБТ. Съгласно чл.55 ал.2 ЗСБТ : „Сделките по ал. 1 се извършват само от търговци, регистрирани при условията и по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите, или от физически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, или от лица, регистрирани по съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“. Според чл.65 ал.1 ЗСБТ : „Който наруши чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 3в, чл. 6, ал. 3, чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4, чл. 9, чл. 11, чл. 15, ал. 1, чл. 21б, чл. 21в, чл. 22, ал. 2, чл. 25, чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 35, чл. 38, ал. 2, чл. 39, чл. 41, чл. 42, ал. 1, чл. 43, 44, 52, чл. 52а, ал. 1, чл. 54, ал. 3, чл. 54а, ал. 3, чл. 55, ал. 2, чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, чл. 59, ал. 2 и 3, чл. 60, чл. 63а, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63б и § 3, се наказва с глоба от 400 до 3500 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Същото наказание се налага и на лице, което не изпълни предписанията по чл. 64, ал. 1, т. 1.“.

- При проверката е установено още, че Вл.А. не е изпълнил задължението си да съхранява и представи документи за произход, собственост и безопасност на констатираните налични хранителни стоки : репи в плик по 10 връзки, праз лук – 10 снопа по 10 връзки, салати в кашони от банани по 10 бр. В НП е отразено, че продажбите се извършвали от микробус с рег.№ РА 6772 ВС от търговско място „до рампата”. Описаните данни са квалифицирани за нарушение на чл.57 ал.2 ЗСБТ : „Продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да съхранява и предоставя документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.”.

За двете административни нарушения е съставен АУАН № 0005207/04.12.2019г., към който е приложен информационен фиш за място до рампата. Приложеният в административно-наказателната преписка информационен фиш за място до рампата е за лицето Д. В.А. и вид стока – салати и репички. Според НП Вл.А. действа като продавач на едро на стоковото тържище и с бездействието си осъществява съставите на формалните деяния по чл.55 ал.2 и чл.57 ал.2 ЗСБТ. Изложени са съображения, отричащи прилагане на чл.28 ЗАНН. За всяко от нарушенията е наложена самостоятелно глоба от 3 500лв. – две глоби, на основание чл.65 ал.1 ЗАНН.

2. Пред РС-Пловдив актосъставителят заявил, че по време на проверката Вл.А. продавал различни селскостопански стоки, на рампата в микробус № РА 6772 ВС. Част от стоката била в буса. Имало хора, които купували, но това не било отразено в акта. Същевременно в протокола от съдебно заседание е отразено – „Нямало е хора, които са купували”. Във вр. с твърдение на жалбоподателя за семеен магазин в гр.Панагюрище за зеленчуци и плодове, за който се закупува стока от борсата в Първенец, са представени писмени доказателства /молба с опис, л.56 и сл., ПРС/.

Според ПРС в случая не е съобразена императивната разпоредба на чл.18 ЗАНН, разграничаваща наказателната и административнонаказателната отговорност, като последната не предвижда наличие на усложнена деятелност – реална, идеална съвкупност и продължавано административно нарушение. Предвид описаната фактическа установеност, ПРС приел, че актосъставителят и административно-наказващият орган считат, че се касае за едно нарушение, за което е наложена една глоба. След като се твърди, че жалбоподателят не е съхранявал, съответно не е представил всеки от посочените в акта и в НП документи, са налице самостоятелни нарушения /с позоваване на съдебна практика на АС – Пловдив в тази насока/. Ведно с това, ПРС приел във вр. с чл.55 ал.2 ЗСБТ, че за да придобие качеството „продавач”, жалбоподателят следва да извърши възмездна сделка, предоставяща стоката му на трето лице – купувач и съгласно трайната съдебна практика, при липса на доказателства за извършването на сделки с процесната стока, деянието е несъставомерно, тъй като по арг. от чл.9 ЗАНН, приготовлението към извършване на административно нарушение не се наказва, а опитът – само в изрично предвидените случаи. При отсъствие на безспорни доказателства за извършена продажба от страна на жалбоподателя на територията на пазара на производителите, е изключена възможността да бъде реализирана отговорността му за нарушение по чл.57 ал.2 ЗСБТ. В случая жалбоподателят не е притежавал качеството продавач и не е имал задължението да съхранява и представя изброените в ал.1 на чл.57 от закона документи /с цитирана съдебна практика/.

3. Решението на ПРС е законосъобразно.

Съдържанието на НП разграничава две нарушения /чл.55 ал.2 и чл.57 ал.2 ЗСБТ/, описани поотделно с фактическа установеност и правна квалификация. С НП са наложени две административни наказания – глоба в размер на 3500лв. за всяко нарушение. В случая с основание касаторът се позовава на Т.Р. № 77/29.11.1984г. по н.д.№ 68/84 на ОСНК на ВС – няма пречка нарушенията да се констатират с един акт и да се издаде едно наказателно постановление съгл. изр. последно от т.8. Извън това, изводът на ПРС за нарушение на чл.18 ЗАНН е правилен относно нарушението по чл.55 ал.2 вр. с чл.65 ал.1 и ал.2 ЗСБТ с арг. от Т.Р. № 9/2021г., ВАС.

По отношение размер на наложените две глоби : В НП е посочено във вр. с чл.27 ал.1 ЗАНН – въпреки че в АУАН не е записано, от служебна справка се установило, че срещу Вл.А. има издадени две влезли в сила НП - НП № 05154/09.09.2019г. и НП № 05161/16.09.2019г. Преписката не съдържа тези две НП и в обстоятелствената част на НП не е пояснено за какви нарушения са били издадени. На л.38 и на л.47 от делото на ПРС са приложени молби до ЧСИ от Председателя на ДКСБТ за образуване на изпълнителни дела въз основа на влезли в сила НП № 05161/16.09.2019г. и НП № 05154/09.09.2019г. срещу Вл.А., но в същите отсъства описание на нарушенията, по които са влезли в сила двете НП. Същите са отразени като приложения към молбите, но не са представени по делото. При тези данни се съобрази, че обща препратка към влезли в сила НП, посочени в оспореното НП с номера и дати на издаване - не е достатъчна, за да удовлетвори изискването за прилагане на санкция при повторно нарушение, съответно – за налагане на максимален размер на санкцията, както е в разглеждания случай, в който е прието, че наличието на две предходни НП обосновават отегчаващо вината обстоятелство. В обстоятелствената част на НП не е конкретизирана нарушена норма от ЗСБТ, за която са издадени и влезли в сила двете НП от 2019г. Обосноваването на повторност на нарушението и на отегчаващо вината обстоятелство, което е предпоставка за налагане на максимален размер на административно наказание е в тежест на адм.нак.орган и не може да бъде пояснявано от съда, като в случая липсва конкретна съпоставка между нарушенията по влезлите в сила НП със съответното нарушение от НП, оспорено пред ПРС. Посоченият пропуск касае размер на наложените две административни наказания, което би имало последици при извод за осъществени възприетите две административни нарушения.

АС – Пловдив приема извода на ПРС за отсъствие на нарушение на чл.55 ал.2 ЗСБТ, който извод отрича и нарушение на чл.57 ал.2 ЗСБТ, предвид следното : В обстоятелствената част на НП е отразено, че при проверка на 04.12.2019г. на стоково тържище Агроасу ЕАД, с.Първенец, лицето Вл.А. е квалифицирано като продавач на едно на налични храни на стоковото тържище и е констатирано, че същият извършва търговски сделки на едро с налични храни на територията на стоковото тържище, без да е регистриран по предвидения в закона ред. При съпоставка между фактическата установеност и дефиницията за търговска сделка на едро по см. на закона /§2 т.10 ДР ЗСБТ - 10. (Нова - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм., бр. 42 от 2011 г., в сила от 3.06.2011 г.) "Търговска сделка на едро" е продажба на количество не по-малко от единичната транспортна опаковка, когато стоката е опакована, или на количество, определено с правилника за организацията, дейността и охраната на съответното тържище или пазар на производителите, когато стоката не е опакована./, следва извод за недоказаност за осъществени търговски сделки. Констатираните налични хранителни стоки : репи в плик по 10 връзки, праз лук – 10 снопа по 10 връзки, салати в кашони от банани по 10 бр. не са съпоставени с критериите от цитираната дефиниция. След като определянето на търговска сделка „на едро” изисква прилагане на количествен критерий, в тежест на адм.нак.орган е фактическо установяване в тази насока. Принципът на законоустановеността на административното наказание е несъвместим с неточности и грешки в квалификацията на административното нарушение, доколкото има за последица прилагането на незаконни административни санкции. Освен това, обосноваността на НП произтича от данните в адм.нак.преписка, които в случая опровергават тезата на адм.нак.орган – в частност информационен фиш за място до рампата е за лицето Д.В.А. и вид стока – салати и репички. В НП и преписката не е пояснена връзката между жалбоподателя и Д.А., предвид възможност продажба да бъде извършвана и от пълномощник на лице от обхвата на чл.55 ал.2 ЗСБТ. Предвид изложените съображения, конкретиката на фактите не налага извод за нарушение на чл.55 ал.2, вкл. за нарушение на чл.57 ал.2 ЗСБТ, тъй като второто нарушение произтича от доказаност на първото.

По отношение нарушението по чл.55 ал.2 ЗСБТ следва да бъде посочено, че при доказано нарушение е приложимо Т.Р. № 9 / 2021г. на ВАС : „При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва няколко отделни нарушения по смисъла на чл.3б, вр. чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържища и във вр. с чл.18 от Закона за административните нарушения и наказания.”. Относно нарушението на чл.57 ал.2 ЗСБТ се съобрази, че в НП следва да е конкретизиран отсъстващ документ от обхвата на чл.57 ал.1 т.2, 3 и 4 от закона по отношение на установените стоки и следва да бъде съобразено, че чл. 57 ал. 1 т. 2 е обща норма - вида на дължимите за безопасност на стоката документи не са посочени, като нормата препраща към "нормативно изискуемите документи". Дължимо е нейното конкретизиране с приложимата за случая действаща норма от позитивното право, както и посочване от фактическа страна при описание на нарушението в НП на вида на конкретните дължими от продавача документи за конкретните зеленчуци- репи, праз лук и салати. Това изискване не е изпълнено, както и нито в АУАН или НП е посочено, че такива документи не се издават за процесните стоки. Пропускът в описание на твърдяното нарушение от фактическа страна - чл. 57 ал. 1 т. 5 ЗАНН и неговата правна квалификация - чл. 57 ал. 1 т. 6 ЗАНН е съществен, като е неотстраним при съдебно оспорване, тъй като съдът не разполага с правомощие да внася съществено изменение в описанието на нарушението и да попълва неговата правна квалификация.

При неоснователност на касационната жалба се присъждат разноски за ответника - адвокатско възнаграждение, определено по реда на Наредба № 1 от 2004г. за минималните адвокатски възнаграждения /чл.18 ал.2 вр. с чл.7 ал.2 т.2/, на основание чл. 38 ал. 1 от Закона за адвокатурата. Представен е договор за правна защита и съдействие за процесуално представителство по КАД № 738/2022г., АС - Пловдив, в който е посочено, че договореното възнаграждение е безплатно, на основание чл.38 ал.1 т.2 от Закона за адвокатурата. В тази вр. се съобрази, че правото на адвоката да окаже безплатна адвокатска помощ на лице от обхвата на чл.38 ал.1 от Закона за адвокатурата /ЗАдв./, е установено със закон. За упражняване на това право е достатъчно да се представи сключен със страната договор за правна защита и съдействие, в който да е посочено, че е на основание чл.38 ал.1 - т.2 ЗАдв. в случая, а на основание чл.38 ал.3 ЗАдв. – адвокатът има право на адвокатско възнаграждение.

Мотивиран с изложеното, Административен съд - Пловдив

 

Р Е Ш И:

 

Оставя в сила Решение № 170/19.01.2022г., постановено по АНД № 5441 по описа за 2020г. на Районен съд –Пловдив.

Осъжда Държавна комисия по стоковите борси и тържищата да заплати на адвокат Т. А.Б. ***: *****, гр.Пловдив, бул.Цар Борис III Обединител № 33 – адвокатско възнаграждение в размер на 950лв общо /2 х 475/.

Решението не подлежи на обжалване.                                        

 

 

 Председател :

 

 

                                                                             Членове :