Решение по дело №85/2024 на Районен съд - Шумен

Номер на акта: 135
Дата: 18 април 2024 г.
Съдия: Пламена Колева Недялкова
Дело: 20243630200085
Тип на делото: Административно наказателно дело
Дата на образуване: 15 януари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 135
гр. Шумен, 18.04.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ШУМЕН, XIV-И СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и шести март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:Пламена К. Недялкова
при участието на секретаря Ц. В. К.
като разгледа докладваното от Пламена К. Недялкова Административно
наказателно дело № 20243630200085 по описа за 2024 година
За да се произнесе взе предвид следното
Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.
Обжалвано е Наказателно постановление №РД-05-21/18.12.2023г. на Директора на
РЗИ - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.218 ал.2, във вр. с чл.54 т.1 от
Закона за здравето на жалбоподателя М. Д. Д., ЕГН ********** от гр.Шумен е наложено
административно наказание «глоба» в размер на 300 лева. Жалбоподателят моли съда да
постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като неправилно,
необосновано и незаконосъобразно като излага подробно доводите си за това в жалбата.
Счита, че при образуването и воденето на административнонаказателното производство са
допуснати съществени нарушения на разпоредбите на ЗАНН, които представляват порок
на НП и ограничават правото му на защита. Оспорва по същество вмененото му нарушение.
В съдебно заседание, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител –
адв. Б.П. от ЩАК. Моли за присъждане на направените в производсвото разноски.
Процесуалният представител на въззиваемата страна, призован съобразно
императивната разпоредба на чл.61 ал.1 от ЗАНН, моли съда да отхвърли жалбата като
неоснователна и да бъде потвърдено изцяло обжалваното наказателно постановление, като
излага подробно доводите си за това. Счита нарушението за безспорно установено и
доказано.
Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, поради
което се явява процесуално допустима.
От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени
поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:
Жалбоподателят М. Д. Д., ЕГН ********** е собственик и управител на
«МИМОМАГ» ЕООД с ЕИК *********, гр.Шумен. Дружеството стопанисва търговски
обекти в гр.Шумен, един от които магазин «Нирвана», находящ се в гр.Шумен, пл.
«Оборище».
Вечерта на 24.09.2023г. св.П. К. Д., заедно със свои приятели, между които Ж.Д. А.а
на 13 години и св.Н. З. П. на 17 години, били на концерт в «Младежката сфера» срещу
Безистена. Около 20.00-21.00 часа св.Д. и Ж. А.а се отправили към пл.Оборище. Решили да
си купят алкохол – патронче с водка от 200 мл. За целта малолетната Ж. А.а влязла в
магазин «Нирвана», но вместо патронче с водка от 200 мл., А.а закупила – патронче мастика
1
от 200 мл., което св.П. Д. изпила сама. Впоследствие след като към тях се присъединили
А.М.М.Т. на 15 години и св.Н. З. П., св.Д. помолила и св.П. да й купи патронче с водка от
200 мл. Св.П. от същият търговски обект на пл.Оборище – магазин «Нирвана», купил
патронче с водка от 200 мл., което св.Д. изпила сама. Впоследствие по молба на Д. й закупил
още едно патронче с водка от 200 мл. от същия обект, което св.Д. също изпила. В резултата
на употребеното количество алкохол св.Д. се почуствала зле, което наложило да бъдат
уведомени родителите й, а също така бил подаден сигнал и на тел.112. Пристигналия на
место екип на ЦСМП – Шумен откарал св.Д. в «МБАЛ – Шумен АД».
На 24.09.2023г. около 23 часа в РУ – Шумен постъпил сигнал от ЦСМП -Шумен за
постъпило непълнолетно лице в безпомощно състояние, в следствие употреба на алкохол.
На место бил изпратен екип на ГООР при РУ – Шумен – свидетелите С. Д. С. и Г. А. В.,
които установили, че се касае за св.П. К. Д. с ЕГН **********. По случая била образувана
преписка, по която работил св.В. К. В. – инспектор Детска педагогическа стая към РУ –
Шумен. В хода на проверка били снети писмени обяснения от П. К. Д., Ж.Д. А.а, Н. З. П.,
А.М.М.Т., както и от служители на магазин «Нирвана» - С.А.В. и Я.Х.Я..
След изпращане на преписката в Районна прокуратура – Шумен, с Постановление
от 24.10.2023г. прокурор при ШРП отказал да образува наказателно производство като
приел, че липсват данни за извършено престъпление от общ характер. Приел е, че се касае
за нарушение на чл.54 ал.1 от ЗЗ, поради което материалите били изпратени на РЗИ –
Шумен за реализиране на административнонаказателна отговорност.
На база материалите получени от Районна прокуратура – Шумен, на 25.11.2023г. св.
А. В. Р. съставила АУАН №000055 срещу жалб. М. Д. Д., в негово присъствие, за нарушение
на чл.218 ал.2, във вр. с чл.54 ал.1 от Закона за здравето, за това, че на 24.09.2023г. в
качеството си управител на МИМОМАГ» ЕООД с ЕИК *********, гр.Шумен,
стопанисващ магазин «Нирвана» в гр.Шумен на пл.»Оборище», е допуснал продажба на
алкохол на непълнолетни лица в управлявания от него обект, с което е нарушена забраната
за продажба на алкохол на непълнолетни. При предявяване на акта не са отразени възраЖ.я.
Такива за депозирани в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.
Въз основа на съставения акт, административно-наказващият орган издал
обжалваното НП като възприел изцяло констатациите съдържащи се в АУАН. На основание
чл.218 ал.2, във вр. с чл.54 т.1 от ЗЗ на жалбоподателя М. Д. Д., ЕГН ********** от
гр.Шумен е наложено административно наказание «глоба» в размер на 300 лева.
Така установената фактическа обстановка се потвърждава от показанията на
разпитаните в съдебно заседание свидетели, както и приетите и прилоЖ. по делото писмени
доказателства.
При така установената фактическа обстановка съдът приема, следното: В хода на
административно – наказателното производство не е допуснато съществено нарушение на
процесуалните правила, което да е довело до накърняване на правото на защита на
санкционираното лице. Актът за установяване на административно нарушение и
наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в
рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени и връчени на
жалбоподателя. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен
срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Административно-
наказателното производство е започнало с редовно съставен акт, съдържащ всички
минимално изискуеми по смисъла на чл.42 от ЗАНН реквизити. Същият е предявен и връчен
на жалбоподателя. При запознаване със съдържанието на съставения АУАН съдът
констатира, че на първа страница не е посочена самоличността на лицето, на което е
съставен акта, но доколкото на стр.2 нарушителят е индивидуализиран като са посочени
трите му имена, ЕГН, адрес, месторабота, непосочването на имената на лицето на стр.1, не
съставлява съществено процесуално нарушение водещо до нередовност на съставения
АУАН. Разпоредбата на чл.53 ал.2 от ЗАНН дава възможност на административно –
наказващият орган да издаде НП, макар в АУАН да е допусната нередовност, стига да е
установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на
нарушителя и неговата вина. В НП също се съдържат всички минимално изискуеми по
силата на чл.57 от ЗАНН реквизити. В АУАН словесно и цифрово е описано нарушението и
обстоятелствата, при които то е извършено, т. е. налице е описание на фактическа
обстановка. По идентичен начин описанието на нарушението е привнесено в НП. Според
2
съда всички индивидуализиращи признаци на нарушението са вписани в АУАН и НП - дата,
място и описание на самото нарушение, поради което наведените доводи в тази насока са
неоснователни. Не е налице твърдяната неяснота на мястото на извършване на нарушението.
В АУАН и в НП ясно е посочено, че нарушението е извършено в управлявания от
жалбоподателя търговски обект – магазин «Нирвана» в гр.Шумен на пл. «Оборище».
Констатираното от процесуалният представител разминаване в АУАН и НП при посочване
на датата на издаване на постановлението на Районна прокуратура –Шумен за отказ да се
образува наказателно призводство не съставлява също съществено процесуално
нарушение, тъй като не рефлектира върху съставомерни за деянието факти и по никакъв
начин не възпрепятства правото на защита на жалбоподателя. Правото на нарушителя да
узнае за какво нарушение му е съставен акта и да отстоява своята теза срещу това
твърдение, не е нарушено. Вмененото на жалбоподателя нарушение е индивидуализирано в
степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.
Административно – наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на
основание чл.218 ал.2 от Закона за здравето, за нарушение на чл.54 т.1 от същия закон.
Разпоредбата на чл.54 т.1 от ЗЗ предвижда забрана за продажба на алкохолни
напитки на непълнолетни. Административната отговорност за нарушение на чл.54 ал.1 от ЗЗ
може да бъде насочена, както към физическото лице извършило продажбата, така и към
физическо лице или ЮЛ, което допуска в управляван от него обект извършването на
нарушение на чл.54 от ЗЗ - по аргумент от приложимата санкционна разпоредба - чл.218 ал.1
и ал.2 от ЗЗ.
На базата на всички събрани по делото гласни и писмени доказателства съдът
намира, че обстоятелствата, описани в АУАН и наказателното постановление, са установени
по безспорен начин. Установено е категорично, че 24.09.2023г. в магазин «Нирвана»,
находящ се в гр.Шумен, пл. «Оборище», стопанисван от «МИМОМАГ» ЕООД с ЕИК
*********, гр.Шумен, е била извършена продажба на алкохол на непълнолетните лица –
Ж.Д. А.а на 13 години и св.Н. З. П. на 17 години.
Събраните по делото гласни доказателства, приобщени чрез показанията на
свидетелите С. Д. С., Г. А. В., В. К. В., П. К. Д. и Н. З. П. , съдът кредитира като депозирани
от лица, които пряко и непосредствено са възприели фактите, за които свидетелстват и по
отношението на които не са налице, каквито и да било данни за възможна заинтересованост.
Няма данни по делото, които да създават съмнения относно обективността и
безпристрастността на тези свидетели, или да сочат на наличието на мотив да набедят
жалбоподателя в нарушение, което не е извършил. Така събраните гласни доказателства
разкриват обстоятелства в зависимост от това към кой момент различните свидетели са били
очевидци на факти и обстоятелства имащи значение по делото. Показанията на свидетелите
П. К. Д. и Н. З. П. съставляват пряко доказателство по делото, по отношение на факта, че в
търговският обект е бил продаден три пъти алкохол на непълнолетни лица.
Жалбоподателят е привлечен да отговаря за допустителство. Съгласно чл.10 от
ЗАНН при административните нарушения „допустителите” /тези, които пряко не извършват,
но допускат извършването на нарушението/ са субект на административнонаказателна
отговорност, но се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ.
Личната административнонаказателна отговорност за извършено нарушение и
отговорността за допустителство са различни по вид и се изключват взаимно. Едно лице
само в изрично предвидените от закона случаи може да носи отговорност за допустителство
за това, че е допуснал да бъдат извършени административни нарушения при осъществяване
дейността на представляваното от него ЮЛ. Допустителството по своя обхват предполага
действия или бездействия на лицето, което е довело до определено поведение на трети лица
и съответно до настъпване на събитието, което съставлява административно нарушение. В
настоящия случай допустителството, като форма на изпълнително деяние на нарушението е
предвидено в чл.218 ал.2 от ЗЗ, според който текст, който допусне в управляван от него
обект извършването на нарушение на чл. 54, 56 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв.,
с имуществена санкция от 1 000 до 1 500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен
търговец, или с имуществена санкция от 3 000 до 5 000 лв. Законосъобразно е ангажирана
отговорността на жалбоподателя, за това че е допуснал в управлявания от него търговски
обект продажба на алкохол на непълнолетни лица.
Жалбоподателят като управител на дружеството стопанисващо обекта, както и като
3
управител на самия търговски обект, доколкото в производството не се доказа, а и не се
твърди, че е имало друго лице, което е заемало длъжността „управител“ на обекта, е имал
задълЖ.ето да контролира спазването на законовите забрани от работещите в обекта, поради
което съдът намира, че той се явява годен субект на административнонаказателна
отговорност за вмененото нарушение.
Жалбоподателят е извършил административно нарушение по смисъла на чл.218
ал.2, във вр. с чл.54 ал.1 от ЗЗ, което е основание за реализирането на
административнонаказателната отговорност, установена в същата разпоредба. За
административните нарушения не се изисква пряк умисъл. Достатъчно е да са извършени
непредпазливо В конкретният случай наложеното наказание е в минимално предвидения
размер – 300 лева.
Съдът намира, че в процеса не се доказаха факти и обстоятелства, които биха
обосновали становището на съда за различни констатации от тези отразени в акта, а оттам
и за различни правни изводи от тези на административно наказващия орган.
Предвид на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно
постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде
потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уваЖ.е.
Предвид изхода на делото искането на жалбоподателя за присъждане на направени
разноски е неоснователно.
Водим от горното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №РД-05-21/18.12.2023г. на
Директора на РЗИ - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.218 ал.2, във вр. с
чл.54 т.1 от Закона за здравето на жалбоподателя М. Д. Д., ЕГН ********** от гр.Шумен е
наложено административно наказание «глоба» в размер на 300 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –
гр.Шумен на основанията, предвидени в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.
Съдия при Районен съд – Шумен: _______________________
4