Определение по дело №513/2011 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 8 декември 2011 г.
Съдия: Николай Грънчаров
Дело: 20111200100513
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 8 декември 2011 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

31

Година

16.07.2014 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

07.16

Година

2014

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Тонка Гогова Балтова

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Тонка Гогова Балтова

Фирмено дело

номер

20145100800012

по описа за

2014

година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 595 и сл. от ГПК във вр. с чл. 18 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Постъпило е заявление за регистрация на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Със заявлението е представен протокол от учредително събрание, проведено на 27.05.2014 г. в гр. Кърджали, на което от седем физически лица е взето решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „РЕГИОНАЛЕН КЛУБ СПОРТ И ЗДРАВЕ- КЪРДЖАЛИ” със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „Пирин” № 7, вх. В, ет. 3. Видно от протокола, на учредителното събрание е определена дейността на сдружението, целите и средствата за постигането им, вида на дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, предмета на дейност, органите на управление и правомощията им, правилата относно начина на управление и представителство на сдружението, реда на възникване и прекратяване на членството, реда за уреждане на имуществените отношения, срока на съществуване на сдружението, реда за определяне и внасяне на имуществените вноски и разпределяне на имуществото след удовлетворяване на кредиторите на сдружението при ликвидация. Приет е и е представен със заявлението Устава на сдружението, избран е председател на УС на сдружението. Представен е образец от подписа на лицето, управляващо и представляващо сдружението, декларации за липса на родствени връзки между членовете на Управителния съвет на сдружението и квитанция за платена такса.

С оглед изложеното, съдът намира, че искането за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд гр. Кърджали на учреденото сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза е основателно. Поради това следва да се уважи като се впише в надлежния регистър на съда учреденото сдружение с нестопанска цел, поради което съдът

Р Е Ш И:

ВПИСВА в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза с наименование „РЕГИОНАЛЕН КЛУБ СПОРТ И ЗДРАВЕ- КЪРДЖАЛИ”, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „Пирин”, № 7, вх. В, ет. 3, което не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Сдружението ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на физическата култура в областта на работническия спорт. Предмет на дейност на сдружението: Комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта със здравеопазването и почивното дело, образованието и културата в единна функционална система за увеличаване на нейното балансирано въздействие върху всички слоеве от населението; Осигуряване възможности и подходящи условия на гражданите да спортуват за здраве и дълголетие независимо от тяхната възраст, социално и обществено положение; Провеждане и осъществяване спортната подготовка на отборите, спортни прояви и подготвяне на спортисти за участие в републикански и международни състезания; Привличане към участие в спорта на граждани от всички възрасти, както и организиране на състезания и разпределяне на награди; Разработване и издаване на правилници, програми и други материали, свързани с дейността на сдружението, както и представляване на интересите на членовете си пред национални и международни учреждения и институции; Подпомагане, популяризиране и вземане на решения по всички проблеми, свързани със спорта, както и подпомагане на социално слаби деца и юноши, както и да им осигурява помещения за тренировки без членски внос и допълнително заплащане; Взема решения, отнасящи се до реда, организацията и поведението на участниците при провеждането на работнически състезания и спортни празници и прояви от регионален, републикански, международен и демонстративен характер; Разработване, кандидатстване и управление на проекти. Основни цели на сдружението са: Утвърждаването на здравословен начин на живот, повишаването на физическата дееспособност и работоспособност на трудещите се и техните семейства, осигуряване на пълноценно възстановяване, първична и вторична здравна профилактика чрез системни занимания с физически упражнения, спорт и туризъм; Да обединява усилията на спортистите, спортните деятели и любителите на спортовете, като развива здравословния начин на живот; Да провежда инициативи за разкриване, утвърждаване и развитие на регионалния работнически спорт, както и популяризиране дейността на клуба и създаване на интерес във всички възрастови групи на населението; Да повишава непрекъснато спортните резултати на спортистите и стимулира свободния обмен на идеи и информация, свързани със спорта; Да организира, провежда и участва в спортни прояви и състезания от републиканския и международен спортен календар и подпомага чрез дейността си процесите за развитие на физическата култура в гражданското общество. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са: Сътрудничество със синдикални, работнически и др. организации в региона, България и чужбина с цел подпомагане и развитие на различните видове спорт; Информиране, организиране и провеждане на семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани с работническия спорт; Друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване целите на сдружението.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат и юридически лица. Член на сдружението може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговият Устав и плаща редовно членският си внос. Всеки член на сдружението има право: Да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание; Да бъде избиран в неговите органи на управление; Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление; Да бъде информиран за дейността на сдружението и да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността му. Всеки член на сдружението е длъжен: Да внася ежемесечно членският си внос; Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигането на неговите цели; Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Приемането на членове става от Управителния съвет на сдружението въз основа на писмена молба от кандидата. Кандидатът за член на сдружението декларира, че приема устава и споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, посочени в него. Кандидатите се считат за членове на сдружението от датата на вземане на решението от Управителния съвет за приемането им. Членството се прекратява: С едностранно писмено волеизявление до сдружението; Със смъртта или поставянето под пълно запрещение; С изключване; При отпадане; С прекратяването на юридическото лице- член на сдружението. Решението за изключване се взема от Управителния съвет при наличието на виновно поведение, което прави по- нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението. Отпадането на членство, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението се констатира от Управителния съвет по документи, който с надлежно решение прекратява членството на съответния член и го заличава от регистъра на сдружението.

Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на Устава и ЗЮЛНЦ. За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл. 41 ал. 3 от ЗЮЛНЦ. Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда, по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.

Източници и средства на сдружението- Всички членове на клуба са длъжни да заплащат членски внос съгласно решение на Общото събрание на сдружението. Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. Сдружението извършва следната дейност, свързана с основния му предмет: Издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство, импресарска дейност, консултантски услуги. Изпълнението и контролът върху извършваната дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Членовете- юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание. Общото събрание: Изменя и допълва Устава на сдружението; Приема вътрешни правилници; Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението; Избира и освобождава Управителния Съвет на сдружението и председателя на сдружението, който задължително е член на Управителния съвет; Назначава и освобождава дипломирани експерт- счетоводители; Одобрява годишния счетоводен отчет; Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност; Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство; Взема решение за откриване и закриване на клонове; Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението; Приема бюджета на сдружението; Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; Приема отчета за дейността на Управителния съвет; Отменя решения на Управителния съвет и на другите органи на сдружението, когато противоречат на закона и Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на клуба. Общото събрание се свиква от Управителния съвет най- малко веднъж годишно. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. Свикването се извършва чрез писмени покани от Председателя на Управителния съвет до всеки един от членовете на сдружението. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Писмената покана следва да е получена от всеки член на сдружението най- малко 14 дни преди датата на заседанието. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най- малко 14 дни преди датата на заседанието на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по- късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете. Всеки член има право на един глас. Член или негов представител не може да участва в гласуването за: Предявяване на искове срещу него; Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението; При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия- без ограничения, по съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство- до втора степен включително. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите. За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 от Устава се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата за свикването му. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване. За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подрежда в специална книга. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са членове на сдружението. Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице- член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице. Първият Управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от пет члена, е с мандат от пет години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, и тези които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да: Имат постоянно местоживеене в страната; Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета. Управителният съвет приема правила за работата си. Управителният съвет се събира на редовни заседания най- малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Управителният съвет- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението, приема и освобождава членовете на сдружението, взема решения относно участието на сдружението в други организации; приема организационно- управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението; взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на Устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година; определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това; подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в чл. 34 ал. 8 - 9 и чл. 49 ал. 2 от Устава, които се взимат с мнозинство от всички членове. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Извън случаите, изрично посочени в Устава, Управителният съвет взема решение единодушно за: Съществена промяна на дейността на клуба; Съществени организационни промени; Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество; Вземането на решение за предложение пред общото за създаване на клон. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Общото събрание възлага управлението на сдружението на един от своите членове- Председател, който има функциите на управител. Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението. Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

След постъпване на доклада на експерт- счетоводителя, когото такъв се изисква съобразно разпоредбите на Устава и ЗЮЛНЦ, Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт- счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. Сдружението не разпределя печалба.

На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

Сдружението се прекратява: По решение на Общото събрание; При обявяването му в несъстоятелност; С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт. Ако имуществото не бъде предоставено, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най- близка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел с общественополезна дейност.Лицата, придобили имущество, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Управителния съвет представлява и управлява сдружението, и се състои от 5 /пет/ лица, избрани за срок от 5 години. Членове на Управителния съвет са: ТУРГАЙ АЛИ МУСТАФА, с ЕГН **********- Председател на Управителния съвет, ИВАНКА ДАФИНОВА КАРАКОЛЕВА с ЕГН **********- член на УС; ВЛАДИМИР МИЛКОВ ГОДУМАНОВ с ЕГН **********- член на УС; ТОДОР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ с ЕГН **********- член на УС; КАЛИН ПЕТРОВ КАРАГЯУРОВ с ЕГН **********- член на УС.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Председател: