Решение по дело №237/2023 на Административен съд - Бургас

Номер на акта: 389
Дата: 11 април 2023 г. (в сила от 11 април 2023 г.)
Съдия: Атанаска Ангелова Атанасова
Дело: 20237040700237
Тип на делото: Касационно административно наказателно дело
Дата на образуване: 13 февруари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

           389                               11.04.2023 г.                                гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесети март две хиляди и двадесет и трета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                   2. ТОДОР ИКОНОМОВ

 

при секретаря С.А., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 237 по описа за 2023 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, гр. София, против решение № 1127/07.12.2022 г., постановено по АНД № 3788/2022 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. В нея се сочи, че описанието на нарушението е ясно формулирано от наказващия орган, с което е осигурено правото на защита на наказаното лице, и с оглед на това не е налице приетото от районния съд процесуално нарушение. Наведени са доводи за неотносимост на представените в хода на административнонаказателното производство документи за произход на стоката. Заявено е несъгласие и с изводите на районния съд за маловажност на случая. По същество се иска отмяна на решението и постановяване на друго за потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на обжалваното решение. Претендира разноски за двете съдебни инстанции.

Пълномощникът на ответника оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила първоинстанционното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, е отменено наказателно постановление № 05496/07.09.2022 г., издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на основание чл. 65, ал. 1 от ЗСБТ е наложена на З.Г.Д. с ЕГН ********** глоба в размер на 400 лева за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2 и т. 3 от същия закон. Прието е от съда, че в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуални правила, изразено в неяснота относно фактическото основание за налагане на наказанието. Формиран е и извод, че обществената опасност на извършеното нарушение е по-ниска в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид, поради което е приложена нормата на чл. 28 от ЗАНН.

Решението е неправилно.

От фактическа страна по делото е установено, че ответникът по касационната жалба З.Г.Д. е регистриран производител на пшеница, ечемик, рапица, пипер оранжериен. На 28.07.2022 г., при извършена от служител на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата проверка, Д. е установен на територията на стоково тържище „Нипеш“ ЕООД в гр. Бургас, на ул. „Одрин“, търговско място № 8, да предлага за продажба хранителни стоки- пъпеши- 30 кашона по 15 кг, общо количество 450 кг. Изискани са документи за произход, собственост и безопасност за предлаганата за продажба стока, но до приключване на проверката такива не са представени от продавача на проверяващото лице. За това нарушение е съставен АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление.

С нормата на чл. 57, ал. 1 от ЗСБТ е предвидено задължение за продавачите на стоково тържище и на пазар на производителите да предоставят на купувачите: описание на стоката и документи за нейните качествени характеристики (т. 1); нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, относно нейната безопасност или декларация от производителя, когато такива документи не се издават; (т. 2); документи за произхода и собствеността на стоката (т. 3); и информация за продажната цена (т. 4). На основание чл. 57, ал. 2 от ЗСБТ същите следва да съхраняват и предоставят посочените документи, а неизпълнението на това задължение съставлява нарушение по чл. 65 от ЗСБТ. От данните по делото е видно, че в случая задължението не е изпълнено от наказаното лице- към момента на проверката същото не притежава изискуемите документи за продаваната стока и те не са представени на контролните органи. Следователно, законосъобразно е ангажирана отговорността му за нарушение по чл. 65 от ЗСБТ.

Не се споделят от настоящия касационен състав изводите на районния съд за допуснато при издаване на наказателното постановление съществено нарушение на процесуални правила. В обжалваното наказателно постановление се съдържат всички изискуеми от нормата на чл. 57 от ЗАНН реквизити и не е налице приетата от съда неяснота относно фактическото основание за налагане на наказанието. Подробно и ясно са изложени обстоятелствата, при които е извършено нарушението, с което е осигурено правото на защита на наказаното лице. Не съставлява нарушение липсата на конкретизация на документите за произход, собственост и безопасност на стоката, доколкото те не са лимитативно посочени от законодателя, а и тяхното индивидуализиране от наказващия орган би ограничило търговеца в подбора на доказателства за установяване на релевантните обстоятелства. Те и не могат да бъдат конкретизирани от органа, при липсата на данни относно основанието за придобиване на стоката от проверения търговец (производство, покупко-продажба и др.), тъй като в различните хипотези произходът може да бъде установен с различни писмени доказателства- договор, фактура от производител, сертификат, изявление за произход, протокол за изпитване на храни  и др.

Задължение на продавача е да съхранява документите за произход, собственост и безопасност, и да предоставя същите на купувачите. В случая, както се посочи, това задължение не е изпълнено до приключване на проверката. Следователно, налице са съставомерните елементи на нарушението, за което е наложено административното наказание. Представянето на изисканите документи с възражението против акта не сочи изпълнение на законовото изискване те да бъдат съхранявани от търговеца и предоставяни на купувачите при поискване, и поради това не променя извода за съставомерност на деянието. Наред с това, същите са съставени след извършване на деянието- на 29.07.2022 г., видно от изричното отбелязване в тях, поради което следва да се приеме, че не съдържат сведения за правнорелевантни факти и не могат да бъдат съобразени от съда при формиране на изводите по съществото на спора.

Съгласно нормата на чл. 93, т. 9 от НК, приложима в настоящото производство на основание чл. 11 от ЗАНН, „маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение, с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. В случая деянието не представлява „маловажен случай“ по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК, тъй като обществената му опасност е типичната за този вид нарушения. Ето защо и с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, свързани с безопасността на стоките, предназначени за продажба на пазара, съдът приема, че не е налице маловажен случай на административно нарушение. Наложеното наказание глоба в минималния предвиден от нормата размер от 400 лева е съобразено с изискванията на чл. 27 ат ЗАНН и напълно съответства на тежестта на извършеното нарушение. Законосъобразно е ангажирана отговорността на ответника по касационната жалба, поради което решението на БРС следва да се отмени, като постановено в нарушение на закона, и вместо него се постанови друго за потвърждаване на наказателното постановление.

С оглед формирания извод за основателност на жалбата и своевременно направеното искане, на основание чл. 143, ал. 1, вр. чл. 228 от АПК следва да се присъдят на касатора разноски по делото в размер на 100 лева- възнаграждение за юрисконсулт. Разноските следва да се присъдят на юридическото лице Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, в чиято структура е органът, издал наказателното постановление, доколкото последният не може да бъде носител на права и задължения с облигационен характер, поради липса на гражданска правосубектност.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1127/07.12.2022 г., постановено по АНД № 3788/2022 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 05496/07.09.2022 г., издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което е наложена на З.Г.Д. с ЕГН ********** глоба в размер на 400 лева за нарушение по чл. 65, ал. 1, вр. чл. 57, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ.

ОСЪЖДА З.Г.Д. с ЕГН ********** да заплати на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата сумата от 100.00 (сто) лева, представляваща разноски по делото.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.