Решение по дело №551/2021 на Административен съд - Пловдив

Номер на акта: 1011
Дата: 19 май 2021 г. (в сила от 10 март 2022 г.)
Съдия: Николай Колев Стоянов
Дело: 20217180700551
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 2 март 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1011

 

 

гр. Пловдив, 19 май 2021 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, ІX състав, в публично съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

 

 

                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

 

 

при секретаря Недялка Петкова, като разгледа докладваното от съдия Стоянов адм. дело № 551 по описа на съда за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145, ал. 2, т. 1 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 215, ал. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба на Й.С.М., ЕГН ********** и К.И.М., ЕГН ********** ***, чрез адвокат Г., против мълчалив отказ на кмета на Община Родопи за издаване на разрешение по  чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ X от кв. 5 по плана на I вилна зона с. Храбрино, внесен със заявление вх. № 94Й-608-1/18.12.2020 г.

Жалбоподателите посочват, че с допълнително заявление вх. № 96Й-908-1 от 26.01.2021 г. са подновили искането си за изменение на действащ ПРЗ относно посочения имот. Твърдят, че компетентния орган  не се е произнесъл, с което възпрепятствал законното им право да поискали изменение на действащ ПУП. Посочват, че кметът е осъществил мълчалив отказ. Молят да бъде отменен и да бъде задължен кметът да се произнесе в предвидения от закона срок с административен акт. В хода на съдебното производство жалбоподателите поддържат подадената жалба и молят същата да бъде уважена, със законните последици от това. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът – кмет на Община Родопи, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К., оспорва жалбата и моли същата да бъде оставена без уважение. Претендира разноски.

 Окръжна прокуратура – Пловдив, редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по основателността на жалбата.

Подадената жалба е процесуално допустима. Ответният административен орган е бил сезиран с искане вх. № 94Й-608-1/18.12.2020 г. Съгласно разпоредбата на чл. 135, ал. 1 ЗУТ лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 - съответно до областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Чл. 131, ал. 1 ЗУТ предвижда, че заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана. Срокът в който следва да се произнесе компетентния орган по чл. 135, ал. 1 ЗУТ е посочен в чл. 135, ал. 3 ЗУТ - едномесечен срок от постъпване на заявлението със заповед се разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана.

След като е бил сезиран с посоченото по-горе заявление/ вх. № 94Й-608-1/18.12.2020г./ компетентният орган е извършил необходимите проверки на устройствените планове и приложените към искането документи, след необходимото съгласуване, в срока за произнасяне, на 14.01.2021 г. кметът на община Родопи е издал указания на основание чл. 30, ал. 2 АПК за отстраняване на нередовностите по подаденото искане. Указано е било да се представи комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице – геодезист по чл. 13, ал. 3 ЗКИР, по действащия кадастрално- регулационен план на I вилна заона с. Храбрино и документи за съгласие с нотариално заверени подписи от собствениците на всички имоти в предложението на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.

По делото липсват данни указанията да са получени от жалбоподателите. Въпреки това  последните на 26.01.2021 г. депозират допълнително заявление с  вх. 96Й-608-1#2/ 26.01.2021 г., с което  са представели комбинирана скица.

При връченото указание за отстраняване на нередовностите, срокът за произнасяне по заявлението започва да тече по правилото на чл. 30, ал. 3 от АПК – от отстраняване на нередовностите. В случая, въпреки че нямаме връчване на указанията нито срок за тяхното изпълнение, за такава дата следва да бъде счетена датата на подаденото от жалбоподателите допълнително заявление с вх. №96Й-608-1#2 от 26.01.2021 г. Считано от тази дата е започнал да тече едномесечния срок за произнасяне на  кмета на Общината, съгласно  чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и е изтекъл на 26.02.2021 г.  Разглежданата тук жалба е подадена на 16.02.2021 г. с писмо с обратна разписка. Макар жалбата да е била подадена преждевременно към датата на постъпването й в съда- 01,03,2021 г. липсва произнасяне на компетентния административен орган. 

Жалбоподателите се легитимират по силата на НА № 198, том 33 от 08.06.2020г. на СВ-Пловдив като съсобственици на недвижим имот УПИ X-от кв. 5 на с. Храбрино.

Предвид изложеното до тук, жалбоподателите притежават качеството на заинересовани лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, тъй като са съсобственици на УПИ X-от кв. 5 на с. Храбрино.

При това положение, искането с вх. 94Й-608-1/18.12.2020 г., допълнено съз заявление с вх. №96Й-608-1#2/ 26.01.2021 г.   за  изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ X от кв. 5 по плана на I вилна зона с. Храбрино, се явява редовно и за ответника в настоящето производство възниква задължение да се произнесе по него в законоустановения срок до 26.02.2021г., което обаче не е направено.

Следователно по отношение на жалбоподателите е налице правен интерес по заявеното оспорване, като същото по така изложеното се явява ДОПУСТИМО.

От фактическа страна се установява следното.

След като е бил сезиран със заявлние вх. № 94Й-608-1/18.12.2020г. на 26.01.2021 г. жалбоподателите са депозирали допълнително заявление с вх. №96Й-608-1#2/26.01.2021 г. към което са приложили и  комбинирана скица. След това има произнасяне на Експертен съвен по устройство на територията. Видно от представения протокол на ЕСУТ, с който е обсъдено процесното предложение на жалбоподателите /л. 18 по делото/, ЕСУТ при Община Родопи не приема скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X, с обхват на разработката УПИ V, УПИ XI и пространството около тях от 5 кв.м. по плана на I вилна зона с. Храбрино. Тази процедура за разглеждане от експертен съвет на общината не е задължителна. Освен това никъде в протокола не е посочено, че жалбоподателите следва да отстранят установените нередности, нито е посочен срок за това. Освен това няма данни протоколът на ЕСУТ  да е бил съобщен на жалбоподателите. Последното е важно, защото е индикатор за това дали производството по заявлението на жалбоподателите е спряно и от кой момент тече срокът за произнасяне на административния орган съгласно  чл. 135, ал. 3 от ЗУТ.

От съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и след извършената цялостна служебна проверка за законосъобразност на основание чл. 168 от АПК, съдът намира жалбата за основателна.

Мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК е налице при сезиране на компетентен административен орган с искане за издаване на конкретен административен акт, за който акт за сезирания орган съществува законово правомощие, респективно задължение, да проведе конкретно инициирано административно производство и да се произнесе с индивидуален административен акт, като вместо да се произнесе със съответния административен акт, овластеният административен орган мълчи. За да е налице мълчалив отказ, то трябва да липсва волеизявление на компетентния и сезиран за издаване на процесния административен акт орган с изрично волеизявление.

Съдът намира, че в конкретния случай, макар да е бил надлежно сезиран посредством подаденото от жалбоподателите заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план, и да е компетентен да се произнесе по така подаденото заявление, кметът на Община Родопи не се е произнесъл в законоустановения срок.

Съгласно изменение на нормата на  чл. 135, ал. 3 от ЗУТ (изм., ДВ бр. 1 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) компетентният орган по ал. 1 в едномесечен срок от постъпване на заявлението със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана. Нормата на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ определя овластените органи, до които могат да се правят искания за изменение на устройствените планове, а именно - до кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 - съответно до областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С оглед на изменената норма на  чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, съдът намира, че в случая законодателят вече изисква от компетентния орган активна процесуална позиция относно възложените му правомощия по взимането на решения в областта на устройството на територията. В още по-голяма степен това е в сила за случаите, когато се налага вземането на управленски решения по наболели обществени проблеми.

Изменението на нормата от 01.01.2019 г. идва да посочи, че от този момент нататък кметът на общината дължи изрично произнасяне и следва да издаде искания административен акт, тъй като е единствено компетентният административен орган, който законосъобразно би могъл да издаде искания акт, или мотивирано и изрично да откаже издаването на същия с нарочен акт. Като не се е произнесъл с искания административен акт, каквото произнасяне с нарочното задължение на  чл. 135, ал. 3 от ЗУТ му е вменено като правомощие от закона, ответникът е формирал незаконосъобразен, в противоречие с материалния закон, мълчалив отказ, който мълчалив отказ следва да бъде отменен и преписката да бъде върната на кмета на Община Родопи, за да се произнесе в месечен срок от влизане на съдебното решение в сила с нарочен административен акт. След връщането на преписката от съда кметът, като компетентен орган, при спазване на законовите изисквания за форма на акта и при съблюдаване на изискванията на материалния и процесуалния закон, трябва да издаде изричен акт и да се произнесе по заявлението, с което е сезиран.

Съдът не споделя доводите на ответника, че решението на ЕСУТ при Община Родопи, следва да се разглежда като указания за отстрянване на недостатъци в искането на жалбоподателите по смисъла на чл. 30, ал. 2 и ал. 3 АПК.  Разпоредбата на чл. 30, ал. 2 АПК предвижда, че  ако искането не удовлетворява останалите изисквания на закона , заявителят се уведомява да острани недостатиците в тридневен срок от съобщението за това с указания, че неостраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Като до отстраняване на недостатъците срокът за произнасяне от органа не тече.чл. 30, ал. 3 АПК. Административният орган нито е съобщил това решение на жалбоподателите, нито им е указал реда за отстраняване на нередовностите на искането им. Следователно в разглеждания случай не намират приложения посочените по-горе разпоредби.

Следва да се посочи още, че решението на ЕСУТ при Община Родопи не представлява властнически акт, издаден от компетентен орган, поради което и не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Единствено компетентен да се произнесе с индивидуален административен акт по подаденото заявление е кметът на общината, по аргумент от чл. 135 от ЗУТ във вр. с чл. 149, ал. 2 от АПК.

За изчерпателност на изложението, съдът намира за необходимо да посочи, че от представената административна преписка никъде не е видно изпълнението на изискванията на чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ, а именно няма изрично произнасяне със становище на главния архитект като помощен орган към овластения административен орган – в случая кметът на общината. Становище на гл.архитект в административно производство по чл.135 ЗУТ е императивно, а не алтернативно изискване на ЗУТ.

Освен това не е необходимо заявлението за започване на процедурата да се подаде от всички заинтересовани лица по чл.131 ЗУТ. Липса на предпоставката по чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ - отсъствие на съгласие на всички заинтересовани страни за разрешаване на изменението, е неотносимо към производството по издаване на заповед по чл. 135 ал. 3 от ЗУТ, тъй като се касае за предварително производство, като наличието на основанията за изменение на ПУП ще бъдат изследвани при издаването на заповед за одобрението на изменение на плана /Решение № 9737/2019г., ВАС/.

По изложените съображения съдът намира подадената жалба за основателна, а оспореният в настоящето производство мълчалив отказ на кмета на Община Родопи да се произнесе по подаденото заявление за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване – за незаконосъобразен, формиран в нарушение на процесуалните правила и на материалния закон, което налага отмяната на последния и връщане на преписката на кмета на общината за произнасяне по така направеното искане с мотивиран акт по  чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, в определения месечен срок от влизане на съдебното решение в сила.

 

При този изход от правния спор и с оглед своевременно направеното искане, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, на жалбоподателите следва да бъдат присъдени направените по делото разноски. Същите се констатираха в размер на 920 лв., съгласно представения списък с разноските, от които 20 лв. заплатена държавна такса и 900 лв. заплатено адвокатско възнаграждение.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Пловдив, IX състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на Община Родопи за издаване на разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ X от кв. 5 по плана на I вилна зона с. Храбрино, внесен със заявление вх. № 94Й-608-1/18.12.2020 г. и допълнен с допълнително заявление  вх. №96Й-608-1#2/26.01.2021 г., на основание чл. 135, ал. 1 ЗУТ.

ВРЪЩА преписката на кмета на Община Родопи да се произнесе с изричен акт, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на това съдебно решение.

ОСЪЖДА Община Родопи да заплати на Й.С.М., ЕГН ********** и К.И.М., ЕГН ********** ***, сумата от 920 лева /девестотин и двадесет лева/ разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: