Решение по дело №551/2021 на Окръжен съд - Пловдив

Номер на акта: 160
Дата: 5 ноември 2021 г. (в сила от 26 ноември 2021 г.)
Съдия: Миглена Илиева Площакова
Дело: 20215300900551
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 22 юли 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 160
гр. Пловдив, 05.11.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XI СЪСТАВ, в закрито заседание на
пети ноември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Миглена Ил. Площакова
като разгледа докладваното от Миглена Ил. Площакова Търговско дело №
20215300900551 по описа за 2021 година
Производство по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.
Образувано е въз основа жалба от Г. П. Г., действащ в качеството си на
управител и представляващ Фондация „Нова Атлантида“ - в процес на
учредяване против отказ рег. № 20210715160010/06.07.2021 г. на длъжностно
лице към Агенция по вписвания – Търговски регистър за вписване в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на новоучредената
фондация „Нова Атлантида“. Изложени в жалбата са съображения за
незаконосъобразност на атакувания отказ, като се иска същият да бъде
отменен и бъдат дадени указания на Агенцията да извърши заявеното
вписване.
Жалбата е подадена директно в съда на 22.07.2021 год. Изискана от
АВп. и постъпила в ОС - Пловдив е преписката по издаване на обжалвания
отказ, но въз основа на писмото за изпращането й, е било образувано отделно
производство – т.д. № 693 / 2021 год. Същото понастоящем е прекратено на
основание чл. 126 ГПК като повторно заведено и след стабилизиране на
прекратителното определение е докладвано за присъединяване по настоящото
дело.
Агенцията по вписванията, при изпращането на преписката по
обжалвания отказ, не е изразила становище по жалбата.
Съдът, след като прецени приложените доказателства, както и
1
изразените доводи в жалбата, намира за установено следното:
По допустимостта:
Жалбата е редовна. Същата е постъпила в съда на 22.07.2021 год., по-
малко от седмица от датата на постановяването на отказа, поради което се
приема, че същата е своевременно подадена. Тя изхожда от надлежна страна,
с право на жалба, доколкото отказът е постановен по нейно заявление и с
правен интерес от обжалване, срещу подлежащ на съдебен контрол акт на
Агенцията по вписвания. Към момента е внесен пълният размер на дължимата
за производството държавна такса. Подадена е от адвокат, надлежно
упълномощен от управителя на фондацията в процес на учредяване да
представлява същата както пред АВп., така и при обжалване на отказите за
вписване. С прилагането на т.д. № 693/2021 год. към настоящото дело, е
налице преписката, по която е постановен отказа.
С оглед на всичко това процесната жалба се явява допустима и следва
да бъде разгледана по същество.
Подадено пред Агенцията по вписванията е заявление за вписване на
обстоятелства относно фондация обр. А16 вх. № 20210715160010 / 15.07.2021
г. от адв. Т.И., пълномощник на представляващия Фондация „Нова
Атлантида“ - в процес на учредяване, за вписване в регистъра на
новоучредената фондация.
За да постанови обжалвания отказ, длъжностното лице при АВп. е
констатирало, че в учредителния акт са предвидени два органа на управление
– Председател и Управителен съвет, позовало се е на чл. 35, ал. 1 и ал. 2
ЗЮЛНЦ и е приело, че учредителите са предвидили както едноличен, така и
колективен орган на управление, което е счетено за недопустимо; изложен е
мотив, че учредителите следва да решат дали фондацията ще има едноличен
или колективен орган на управление и ако той бъде едноличен, то УС ще се
яви върховен колективен орган с правомощия на Общо събрание при
сдруженията и имената на членовете му няма да подлежат на вписване. Тези
нередовности според длъжностното лице не могат да бъдат отстранени по
реда на чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ. Наред с това е прието, че ако фондацията
ще извършва допълнителна стопанска дейност, тя следва да бъде
конкретизирана.
Като разгледа документите по преписката, съдът установи следното:
2
Поискано с процесното заявление обр. А16 е вписване на фондация.
Посочено в заявлението е, че юридическото лице ще има два органа на
управление – Председател на фондацията и Управителен съвет, като в 10а от
заявлението е посоченото името на председателя на фондацията, а в т. 12д са
посочени имената на тримата членове на Управителния съвет.
Представен е учредителен акт на Фондация „Нова Атлантида“, в
необходимата според закона писмена форма с нотариална заверка на
подписите на тримата учредители. В чл. 9 от учредителния акт е предвидено,
че органите на управление на Фондацията са два: Председател и Управителен
съвет. Посочено е, че дарителите на фондацията съставляват общност на
дарителите, която не е самостоятелен орган. В чл. 10 са регламентирани
правомощията на Председателя на фондацията, а в чл. 13 – правомощията на
Управителния съвет, като колективен орган.
Според чл. 35, ал. 1 от ЗЮЛНЦ фондацията има управителен орган,
който може да бъде едноличен или колективен, като според ал. 2 на същата
разпоредба, когато учредителният акт предвижда повече от един орган,
правилата за общото събрание и управителния съвет на сдружение се
прилагат съответно и за другите органи.
Съдът не приема, че формалното позоваване на длъжностното лице на
тези две законови разпоредби, е годно да обоснове наличие на основание за
отказ да се впише новоучредената фондация.
Уредбата на чл. 35, ал. 1 ЗЮЛНЦ, досежно управителния орган на
фондацията, се отличава от уредбата на чл. 23, ал. 2 и чл. 30 от ЗЮЛНЦ.
При втория вид юридическо лице с нестопанска цел, каквото е
сдружението, управителният орган е винаги колективен; това е управителен
съвет, който се състои от най-малко три лица, членове на сдружението.
При фондацията законът предвижда изрична възможност
управителният орган на това юридическо лице да бъде не само колективен, но
и едноличен. Учредителите в случая са се възползвали от възможността да
предвидят, че управителният орган на фондация “Нова Атлантида“ е
едноличен и това е Председателят на фондацията.
Възползвайки се от възможността по чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ /“Когато
учредителният акт предвижда повече от един орган…“/, учредителите са
3
предвидили два органа на управление - Председател на Фондацията и
Управителен съвет.
Нормата на чл. 35, ал. 2, според която при повече от един орган на
управление правилата за общото събрание и управителния съвет на
сдружение се прилагат съответно и за другите органи, е диспозитивна.
Правилата, досежно органите на управление на сдружение ще бъдат
прилагани съответно и за органите на управление на фондацията, доколкото
не е предвидено друго досежно правомощията на тези органи в учредителния
акт. В случая е налице изрична регламентация на правомощията на всеки
един от двата органа на управление, Само при липса на изрична
регламентация по отношение на конкретни правомощия на органите и
правила, при които те действат, ще влезе в сила препращащата разпоредба на
чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и правилата относно Общото събрание на сдружението
ще бъдат приложими по отношение на колективния орган на управление на
фондацията – Управителния съвет.
Следва да се има предвид, че за разлика от сдруженията, при
фондациите липсва членска маса, поради което и фондацията не би могла да
има орган, който да е наименован Общо събрание, състоящо се от всички
членове на сдружението /чл. 24 ЗЮЛНЦ/. Съгласно учредителния акт на
фондация „Нова Атлантида“ Управителния съвет на фондацията са
предоставени правомощия, които са изключително от компетентността на
колективния орган на сдруженията – Общо събрание /чл.25 ЗЮЛНЦ/.
Правилата за този вид орган, както се посочи и по-горе, ще намерят съответно
приложение към УС на фондацията, доколкото са съвместими с уредбата на
това юридическо лице и съответстват на волята на учредителите, които са
предоставили безвъзмездно имущество за учредяване на фондацията. Поради
липсата на членска маса на фондацията, няма изискване колективният й орган
да бъде с наименование "общо събрание“.
Така, доколкото съобразно Устава на фондацията и вменените му с него
правомощия, Управителният съвет на юридическото лице – Фондация, има
правомощия, характерни за ОС при сдруженията, то липсва основание да се
споделят изводите на длъжностното лице, че в учредителния акт са
предвидени два органа на управление с несъвместими правомощия и
недопустим от закона състав.
4
Досежно вторият довод, на който е основан процесния отказ – липсата
на описание на предмета на допълнителната стопанска дейност, съдът намира
следното:
На първо място, задължителното съдържание на учредителния акт на
фондацията е регламентирано по изчерпателен начин в чл. 34, ал. 1 ЗЮЛНЦ.
Учредителният акт може да съдържа ред други правила, но задължителното
му съдържание, е изрично посочено в закона, изброено в 10 точки.
За разлика от чл. 20, ал. 1, от ЗЮЛНЦ, който урежда задължителното
съдържание на устава на сдружение и в т. 5 предвижда, че в устава следва да
се съдържа предмета на допълнителна стопанска дейност, подобно изискване
за съдържанието на учредителния акт на фондация липсва - в чл. 34, ал. 1
ЗЮЛНЦ не е предвидено изискване да бъде описан предмета на
допълнителната стопанска дейност на фондацията.
Все пак, следва да се отчете, както се акцентира и в жалбата, че въпреки
липсата на законово изискване за описание на допълнителната стопанска
дейност, в чл. 6, т. „В“ от учредителния акт се съдържа описание на
допълнителни стопански дейности, които фондацията може да извършва.
Следва да се акцентира върху обстоятелството, че според нормата на
чл. 34, ал. 2 ЗЮЛНЦ, дори учредителният акт на фондация да не съдържа
всички реквизити, предвидени в ал. 1 и описани в 10 точки, то за да има той
действие, достатъчно е да са спазени и само изискванията на чл. 34, ал. 1, т. 3
/да са посочени целите на фондацията/ и на т. 5 /да е налице описание на
предоставеното имущество/. В случая липсва съмнение, че учредителният акт
съдържа описание на целите на фондацията – чл. 3 от акта, както и на
предоставеното имущество – 300 лв., внесени по равно от тримата
учредители. Представени са и доказателства за внасянето на вноските на
учредителите по набирателна сметка, открита на името на фондацията.
Поради изложените съображения, съдът приема отказът на АВп. за
необоснован и незаконосъобразен.
Доколкото не са налице описаните в атакувания акт основания за отказ
да се извърши исканото вписване, а са налице и всички изисквания на закона
за вписване на новоучреденото юридическо лице, то отказът следва да се
отмени, като се укаже на АВп да извърши исканото от заявителя вписване на
новоучредената фондация.
5
С оглед горното се налага извод, че обжалваният отказ следва да бъде
отменен.
Ето защо
РЕШИ:
ОТМЕНЯ отказ рег. № 20210715160010 / 16.07.2021 год., постановен
от длъжностно лице към Агенция по вписванията по заявление за вписване
на обстоятелства относно фондация обр. А16 с рег. № 20210715160010 /
15.07.2021 год.
ЗАДЪЛЖАВА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА да извърши исканото
вписване на новоучредена фондация по заявление за вписване на
обстоятелства относно фондация обр. А16 с рег. № 20210715160010 /
15.07.2021 год.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив в 7-
дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на Агенцията по
вписванията.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати на
АВп. за сведение и изпълнение.
Съдия при Окръжен съд – Пловдив: _______________________
6