Решение по дело №2124/2019 на Административен съд - Пловдив

Номер на акта: 2369
Дата: 20 ноември 2019 г.
Съдия: Светлана Бойкова Методиева
Дело: 20197180702124
Тип на делото: Касационно административно наказателно дело
Дата на образуване: 12 юли 2019 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

 

 

№2369

 

гр. Пловдив, 20 ноември, 2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХI състав, в открито заседание на двадесет и първи октомври, две хиляди и деветнадесетата година в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

                                                     СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

при секретаря Ваня Петкова и с участието на прокурора Владимир Вълев, като разгледа докладваното от съдия Св.Методиева касационно административно - наказателно дело № 2124  по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Касационният жалбоподател Държавна комисия по стоковите борси и тържищата гр. София, чрез юрисконсулт Серафимова, обжалва Решение № 714 от 10.04.2019 г., постановено по АНД № 1166/2019 г. по описа на Районен съд Пловдив, 24 наказателен състав. С обжалваното решение е отменено изцяло Наказателно постановление № 05111 от 24.10.2018 г. на Председателя на ДКСБТ, с което на М.Г.Г. с ЕГН ********** на основание чл.65, ал.1 от ЗСБТ за нарушение на чл.55, ал.2 от ЗСБТ е наложена глоба от 400 лева и на основание чл.65, ал.1 от ЗСБТ е наложена глоба от 400 лева за нарушение на чл.57, ал.2, вр. с ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ. Твърди се неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон. Изложени са съображения за неправилна преценка на Районния съд за липса на доказаност по категоричен начин на отразените в наказателното постановление нарушения по чл.55, ал.2 и по чл.57, ал.2, вр. с ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ. В тази насока се излагат съображения относно характера на нарушенията, за които с наказателното постановление е ангажирана административната отговорност на М.Г., като се сочи, че и двете са формални, а не резултатни. Твърди се, че макар и въз основа на косвени доказателства, описаните нарушения са безспорно доказани. Прави се искане за отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на наказателното постановление. В съдебно заседание, редовно призован, касационният жалбоподател не е изпратил представител.       

Ответникът по касационната жалба М.Г.Г. е депозирал възражение по жалбата чрез пълномощника си адв. П. с искане за потвърждаване на обжалваното решение като правилно, законосъобразно и справедливо. Изложени са конкретни доводи по същество в подкрепа на направеното искане, като изрично е посочено, че съдът, постановил обжалваното решение, е направил правилен извод, относно това, че при доказателствена тежест на наказващия орган по делото не са представени никакви преки доказателства за извършена от ответника по касационната жалба сделка на територията на стоковото тържище, както и че същият няма качеството на продавач. В съдебното заседание, редовно призован, жалбоподателят не се е явил и не е изпратил представител. От пълномощника му е депозирана молба, с която поддържа становището, изложено във възражението и направеното в него искане за оставяне в сила на оспореното съдебно решение.

Окръжна прокуратура - Пловдив, чрез прокурор Вълев, изразява становище за основателност на жалбата и моли същата да бъде уважена. 

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка с наведените в жалбата касационни основания по чл. чл.348, ал.1 от НПК, констатира следното:

Касационната жалба е подадена в предвидения законов срок и от страна по първоинстанционното съдебно производство, за която решението е неблагоприятно, поради което се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

Районен съд Пловдив, след като е провел пълно и всестранно разследване по делото, е възприел за установена описаната в обжалваното решение фактическа обстановка, която настоящият съд намира за правилно установена, доколкото е обоснована от събраните доказателства. Въз основа на възприетите факти, съдът, постановил обжалваното решение,  е направил извод, че не е доказано по необходимия безспорен и категоричен начин нито едно от вменените на М.Г. две нарушения по ЗСБТ.

Настоящият съдебен състав намира, че решението в частта му досежно извода за липса на установен състав на нарушение по чл.55, ал.2 от ЗСБТ е постановено при правилно приложение на материалния закон. В тази насока и Районният съд е изложил пространни и задълбочени мотиви относно вида на изпълнителното деяние на нарушението по чл.55, ал.2 от ЗСБТ, което законосъобразно и с оглед съдържанието на нарушената законова разпоредба е определил като действие. Изрично е отбелязано, че за да е налице такова нарушение се изисква активно поведение на нарушителя по извършване на сделки на територията на стоковото тържище, без същият да е от кръга на правоимащите лица. Правилно е отчетено, че при липса на доказателства за извършена сделка от нарушителя към момента на осъществената проверка, деянието по чл.55, ал.2 от ЗСБТ е несъставомерно, като в тази насока съдът законосъобразно се е позовал и на разпоредбата на чл.9 от ЗАНН.

 Във връзка с възраженията в касационната жалба, очевидно е от съдържанието на разпоредбата на чл.55, ал.2 от ЗСБТ, че се касае за резултатно по своя характер нарушение и за да е довършено същото следва да е налице извършена сделка. В процесното наказателно постановление се твърди, че лицето извършва търговски сделки на едро, но доказателства за действително извършени такива не са ангажирани. От събраните от Районния съд доказателства, се установява, че на посочената в наказателното постановление дата лицето е предлагало за продажба стоки на територията на тържището, но не и че такива продажби са действително извършени. При липса на доказателства за извършването на сделки, вмененото на ответника по касация деяние е несъставомерно и като е стигнал до такъв извод Районният съд е постановил законосъобразно решение. Затова и в тази му част решението следва да бъде потвърдено.

В останалата му част обаче, съдебното решение според настоящия съдебен състав е незаконосъобразно и затова следва да бъде отменено, а наказателното постановление съответно да се потвърди. Въз основа на доказателствата, като тук следва да се съобразят не само показанията на актосъставителя, но и тези на съпругата на касационния жалбоподател, а също и съдържанието на саморъчно вписаните възражения в АУАН и това на приложения заверен от стоковото тържище информационен лист за място, информацията в който е декларирана от Г., се установява, че ответникът по касационната жалба безспорно е предлагал за продажба стоки на територията на стоковото тържище, без да е притежавал в момента изискуемите по чл.57, ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ документи, поради което и същите не са били представени. За съставомерността на това деяние е достатъчно и установяването само предлагането за продажба, тъй като това нарушение не е резултатно, за разлика от предходното посочено. Установява се, че касационният жалбоподател към момента на проверката е заемал място, предназначено за извършване на продажби, отишъл е на стоковото тържище с микробус, натоварен с голямо количество земеделска продукция – зеле, декларирал е в информационния фиш вида на стоката и качеството „продавач“, а според показанията на съпругата му на практика и стоката от микробуса е била предназначена и действително е била предоставена след проверката на познат купувач, макар и с уговорено отложено плащане. Законът, не изисква да се съхраняват посочените в него документи в момента на сключване на договора за покупко-продажба. В задължение на всеки търговец е да следи и осигурява на мястото, където ще се извършват продажби, а такова място безспорно е територията на стоковото тържище, необходимите във всеки един момент документи за качество и безопасност на храните. Това е така, тъй като целта на въведеното с чл.57, ал.2 от ЗСБТ задължение за съхранение на документи е потребителите преди и при покупката на стоката да бъдат информирани за качеството, произхода, безопасността, цената и производителя на стоката. Несъхраняването на мястото на извършване на продажбите и непредставянето на който и да е от визираните в закона документи представлява неизпълнение на това задължение, съответно административно нарушение, каквото е установено в случая. Извършеното нарушение е формално, сиреч такова на просто извършване. То се осъществява именно чрез бездействие при установено в закона задължение за действие, тъй като продавачът има задължение да разполага във всеки един момент от дейността си на тържището със съответните документи. В случая е достатъчно да се установи липсата на изискуемите документи, като е ирелевантно обстоятелството дали стоките в момента на проверката са били продавани на конкретно лице. Понятието продавач на стоково тържище, посочено в разпоредбата на чл.57 от ЗСБТ в тази насока не следва да се тълкува в смисъл само на лице, което действително е осъществило поне една сделка по покупко-продажба, доколкото същото би противоречало на посочената по-горе цел и смисъл на разпоредбата и това понятие обхваща и по-голям кръг субекти, а именно както тези, които са регистрирани по реда на чл.55 от ЗСБТ, така също и тези, които не са регистрирани, но въпреки законовата забрана, предлагат стоки на тържището. Ето защо и като е счел, че като не е констатирано извършването на конкретна покупко-продажба, то и деянието по чл.57, ал.2, вр. с ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ е несъставомерно, без да държи сметка за характера на нарушението като такова на формално извършване, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразно решение в обсъжданата му част.

По изложените мотиви и  на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Съдът

 

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 714 от 10.04.2019 г., постановено по  АНД № 1166/2019 г. на Районен съд – Пловдив, 26 наказателен състав В ЧАСТТА МУ, с която е отменено Наказателно постановление № 05111/24.10.2018 г. на Председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища за наложена на М.Г.Г. с ЕГН ********** на основание чл.65, ал.1 от ЗСБТ глоба от 400 лева за нарушение по чл.57, ал.2, вр. с ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 05111/24.10.2018 г. на Председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища в частта му за наложена на М.Г.Г. с ЕГН ********** на основание чл.65, ,ал.1 от ЗСБТ глоба от 400 лева за нарушение по чл.57, ал.2, вр. с ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ.

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №714 от 10.04.2019 г., постановено по  АНД № 1166/2019 г. на Районен съд – Пловдив, 26 наказателен състав в останалата му част.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                                                                                                                                   2.