Решение по дело №335/2020 на Апелативен съд - Пловдив

Номер на акта: 201
Дата: 14 юли 2020 г.
Съдия: Славейка Атанасова Костадинова
Дело: 20205001000335
Тип на делото: Въззивно търговско дело
Дата на образуване: 10 юли 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 201

 

гр. Пловдив, 14.07.2020  г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Пловдивският апелативен съд, първи търговски  състав, в   закрито заседание на    четиринадесети юли      две хиляди и  двадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   НАДЕЖДА ЖЕЛЯЗКОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  СЛАВЕЙКА КОСТАДИНОВА

                                                                      КРАСИМИРА ВАНЧЕВА

                                                        

Като разгледа докладваното от съдията  Костадинова т.дело №   335/2020  год. по описа на ПАС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по чл. 25 ал. 4  от ЗТРРЮЛНЦ.

С решение №  157 от 21.05.2020 година, постановено по т. дело № 100/2020 година по описа на Окръжен съд – Стара Загора, е потвърден отказ № ***– 3/07.04.2020 година на Агенцията по вписванията – ТРРЮЛНЦ.

Отказът е за вписване на нови обстоятелства – цели, средства за постигане на целите и предмет на допълнителна стопанска дейност по партидата на „К.“ – сдружение с нестопанска цел, ЕИК ***, по заявление  А15 № ***от 01.04.2020 година.

Срещу така постановеното решение е подадена жалба от адвокат     А.К.  като процесуален представител на „К.“. В жалбата се поддържа, че решението на Старозагорския    окръжен съд, с което е отказано вписването на нови обстоятелства по партидата на сдружението,  е незаконосъобразно. Твърди се, че уставът на сдружението е приет от учредителното събрание още на 18.06.2007 година. Този устав в цялост бил обявен при пререгистрацията на сдружението в ТРРЮЛНЦ  на 07.08.2019 година. Със заявление № ***се искало вписване на приети по съответния ред промени в обстоятелства относно  сдружението, но не и нов устав, нито изменение в устава, касаещо чл. 50  от него. Поддържа се нарушаване на процедурата по вписване поради двукратно даване на указания на заявителя по чл. 22 ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ за представяне на различни документи. Твърди се, че указания могат да се дават еднократно, след което длъжностното лице по регистрацията следва да впише промените или да постанови отказ. Вместо това в случая след изпълнение на първите указания били дадени нови такива и без допълнителен срок за изпълнението им бил постановен отказа. Поддържа се, че мотивите с които е отказано вписване на промяната на обстоятелствата както от длъжностното лице по регистрацията, така и от съда, са незаконосъобразни. Заявените за вписване промени в обстоятелствата били приети по съответния ред от общото събрание на сдружението и не противоречали на закона. Мотивите за отказа били свързани с обстоятелства, на които не било поискано вписване, не било поискано  обявяване на нов устав, нито на промени в чл. 48 от вече обявения устав / чл. 50 след промените на чл. 1, чл. 7, чл. 8 и чл. 10, касаещи заявените за вписване обстоятелства/. Поради това проверката по чл. 21 т. 5 от ЗТРРЮЛНЦ  за съответствието на чл. 48 от устава / нов чл. 50/ със законовите разпоредби била извън дължимата такава с оглед заявените за вписване нови обстоятелства.  Изложени са и доводи по същество, според които този текст от устава не противоречи на закона, по-конкретно на чл. 43, ал. 2, т. 1 и  на чл. 44 ал. 1 от ЗЮЛНЦ, която разпоредба уреждала възможността с устава да се определи начин за разпределяне на останалата част   от осребреното имущество след удовлетворяване на кредиторите.  По тези съображения жалбоподателят счита, че са налице всички кумулативни предпоставки за вписване на исканите промени в обстоятелствата, касаещи сдружението - заявител.  Искането е за отмяна на решението на Старозагорския    окръжен съд и на отказа на длъжностното лице от АВ – ТРРЮЛНЦ и за даване на задължителни указания да се извърши исканото вписване.

С жалбата  са представени нови  доказателства.

Апелативният съд, като се запозна с жалбата и доказателствата по делото, намира, че жалбата е процесуално допустима, подадена е срещу решение на Окръжния съд по чл. 25 ал. 4  от ЗТРРЮЛНЦ, за което законът е предвидил обжалване пред Апелативния съд, като е спазен седемдневния срок.  Съобщението за решението на Старозагорския    окръжен съд е получено от жалбоподателя на  02.06.2020   година, а жалбата срещу него е с вх. №  5747 от     05.06.2020 година.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

От съдържащите се в ТРРЮЛНЦ по партидата на сдружението доказателства, както и от тези,  приложени към жалбата по настоящото дело е видно, че „К.“ е вписан първоначално като сдружение с нестопанска цел в частна полза с решение    3344 от 01.11.2007 година по  фирмено дело № 1591/2007 година по описа на Окръжен съд – Стара Загора. С вписване   № 20190807075258 от 07.08.2019 година сдружението е пререгистрирано в ТРРЮЛНЦ като сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза. При това вписване е обявен и устава на сдружението. От обявения  по партидата на сдружението на 07.08.2019 година и достъпен в ТРРЮЛНЦ устав е видно, че той е приет на Общо събрание на сдружението на 18.06.2007 година и е изменен с решение на Общото събрание от 18.02.2014 година. Обявеният устав на сдружението съдържа чл. 48, според който ако Общото събрание не е взело решение за разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете съобразно направените от тях имуществени вноски.

 Извън предмета на настоящия спор е въпросът дали този текст от устава е съобразен с разпоредбите на чл. 43 ал. 2 т. 1 от ЗЮЛНЦ, забраняваща имущество на сдружение, осъществяващо  общественополезна дейност  да се прехвърля при ликвидация  на учредители, настоящи и бивши членове на сдружението, както и с разпоредбите на чл. 44 от ЗЮЛНЦ. Чл. 44 ал. 1 от ЗЮЛНЦ предвижда, че имущество на  такова сдружение, останало след удовлетворяване на кредиторите при ликвидация, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е уреден в устава или учредителния акт. Според чл. 44 ал. 2 от ЗЮЛНЦ ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел, като общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

Въпросът за съответствието на чл. 48 от  вече обявения устав в ТРРЮЛНЦ  с цитираните законови разпоредби би стоял при подадено заявление за обявяване на нов устав на сдружението или на устав с промени, касаещи този текст. В случая обаче нещата не са такива. Със заявление  А15 вх. № ***от Наредба № 1  за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  е поискано вписване на промени  на   обстоятелствата по 6б. - цели и по 6в. – средства за постигане на целите, както и вписване на нови обстоятелства по 6г. – предмет на допълнителна стопанска дейност. В чл. 33р, раздел  Девети Ж – Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение от цитираната Наредба № 1 са изброени необходимите документи, които се прилагат към заявление А 15 при промяна на обстоятелствата. От справката в ТРРЮЛНЦ е видно, че към процесното заявление са представени изискващите се документи  в чл. 33р.  Представен е и устава, съдържащ промените, заверен от представляващия сдружението, каквото е изискването на чл. 33р т. 4 от Наредба № 1.

Съобразявайки представените документи, настоящият съдебен състав намира, че са налице всички законови изисквания да се впишат исканите промени по партидата на сдружението. Тези промени не касаят  разпореждането с имуществото на сдружението след ликвидация, уредено в досегашния чл. 48 от устава. Промяната е само в номерацията на текста  - от чл. 48 на чл. 50 заради промените в чл. 1, чл. 7, чл. 8 и чл. 10, отнасящи се до обстоятелствата, чието вписване е поискано. Самото съдържание на досегашния чл. 48 е непроменено. Поради това предприетите от длъжностното лице действия по даване на указания за привеждане на този текст в съответствие със законовите разпоредби / втори по ред указания по чл. 22 ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, дадени на 07.04.2020 година, след като на 02.04.2020 година са дадени указания за представяне на заверен списък на поканените членове и списък на присъствалите на събранието членове, които са изпълнени/    и мотивирането на отказа да се впишат промените с неизпълнението на тези указания са незаконосъобразни.  Съответствието  на вече обявени в ТРРЮЛНЦ текстове от устава, които не се засягат от поисканото вписване на нови обстоятелства е извън обхвата на проверката по  чл. 21   от ЗТРРЮЛНЦ, която   длъжностното лице следва да осъществи по подаденото заявление А 15.  Обхватът на тази проверка е очертан от заявените за вписване обстоятелства и не може да се разпростре и върху вече вписаните такива, които не се променят, респ. върху  разпоредби на обявения устав, които остават непроменени по съдържание.

По изложените съображения  съдът намира, че следва да отмени обжалваното решение на  Старозагорския окръжен съд, както и отказа на длъжностното лице от Агенцията по вписванията и следва да даде задължителни указания  за вписване  по партидата на сдружението – жалбоподател на обстоятелствата, поискани със заявление А 15  № ***от 01.04.2020 година.

Ето защо Пловдивският апелативен съд

 

                    Р                 Е              Ш                  И:

 

 

ОТМЕНЯ  решение №  157 от 21.05.2020 година, постановено по т. дело № 100/2020 година по описа на Окръжен съд – Стара Загора,  вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ № ***– 3/07.04.2020 година на Агенцията по вписванията – ТРРЮЛНЦ  за вписване на нови обстоятелства – цели, средства за постигане на целите и предмет на допълнителна стопанска дейност,  по партидата на   сдружение с нестопанска цел „К.“, ЕИК ***, по заявление  А15 № ***от 01.04.2020 година и  ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ   на Агенцията по вписванията да извърши исканото вписване със заявление  А 15 №  ***от 01.04.2020 година  по партидата  на „К.“, ЕИК ***.

Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията за изпълнение.

Решението е окончателно.

 

                                          

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                         2.